r Clubbericht j Wedstrijdprogramma. 25 Januari a.s. Ledenlijst. Boeten. i ?jc Van onze Enquêtecommissie. CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX 11 gangen, die onder onze redactie zijn verschenen, geheel alleen hebben gevuld. Het zal onzen lezers duidelijk zijn, dat wij "onder deze omstandigheden er de voorkeur aan geven, onze taak niet voort te zetten. Wij hebben met dit besluit gewacht tot de Ioopende jaargang zou zijn beëindigd, en waar dit thans het geval is achten wij het tijdstip gekomen als clubblad leiders van de Ajax-schare afscheid te nemen. Wij willen dit echter niet doen zonder aan enkele onzer collega's, die daadwerkelijke be langstelling aan den dag hebben gelegd, hiervoor onze erkentelijkheid te betuigen. In de eerste plaats aan den heer Hoven, die ons van tijd tot tijd met uitstekend geschreven en animeerende artikelen heeft verblijd. Verder moge hier „Vlinder'', ondanks zijn ontrouw in de laatste maanden niet onvermeld blijven, evenmin als Tric-Trac", wiens zeer geestige liedjes de onontbeerlijke ,,note gaie" hebben gevormd in menig clubbladnummer. Ook de „losse" medewerkers (excusez le mot!) onze dank voor wat zij in het belang van het Ajax-Cluborgaan en daarmede in het belang van Ajax hebben gedaan. Van „Vlokkie", 'n goede bekende van eerst onder- geteekende, eindelijk de groeten aan de Ajacieden en betuiging van leedwezen, dat hij zijn vlokkies niet meer op de Ajax-gemeenschap zal doen neerdwarrelen. Ons slotartikel zou waarlijk onvolledig zijn, indien wij ook niet de uitstekende zorgen releveerden, door de firma J. Jesse, drukkers van ons clubblad, voortdurend aan het blad besteed. Wij hebben met de firma aangenaam samengewerkt en blijven haar voor de coulante bediening steeds erkentelijk. Hopen wij, dat onze opvolgers met veel succes onze arbeid moge voortzetten. Overbodig te releveeren, dat het blad onze voortdurende belang stelling zal hóuden en wij ons slechts zullen - verheugen in den bloei. Met de wenschen, dat Ajax zich spoedig in hernieuwde welvaart zal mogen verheugen en de cluba'nnalen hiervan in afzienbaren tijd zullen kun nen gewagen, beeindigen wij onze afscheidsgroet. D. KNEGT J J. GROOTMEYER. iunin.i...i„i Zondag 18 Januari a.s. M. V. V. IAjax I te Maastricht. Vertrek Zaterdagavond a s. 6 uur Centraal Station. Ajax IIIA. F. C. III, 2 uur Kruislaan veld I. AvantiAjax IV, 2 uur. Ajax VWatergraafsmeer II, 2 uur Middenweg veld II. Ajax VI Rapiditas III, 12 uur Middenweg veld II. Ajax VII -Neerlandia III, 2 uur Kruislaan veld II. R, C.A II—Ajax VIII, 2 uur. Ajax IX—S. N. V. II, 2 uur Middenweg veld III. Watergraafsmeer IV—Ajax XI, 2 uur. Ajax C adsp.S. D. W. B adsp., 11 uur Midden weg veld III. U. V. V. I-Ajax I te Utrecht. Bijeenkomst Weesperpoort uiterlijk half elf. Ajax II E. V. V. I (Eindhoven) te Amsterdam Kruislaan veld I, uur. Aangenomen als w.l. C. J. A. Voorhamme. Bedankt als adsp. lid A. J. S. Muller, als w.l. Arie Prins. J. Spook f I. wegens niet opkomen. Het Bestuur zal maatregelen nemen tegén die spelers, welke de opgelegde boeten niet hebben voldaan. Reijnier Claeszenstr. 2. J J GROOTMEIJER Telefoon Z 5005. Secretaris. Voorgesteld als w.l. de Heer J. de la Fuente Dijkstradt 16, door het Bestuur; als adsp. lid de jongeheer A. J. Peters Wagenaarstraat 117, door G. Deen en C. A. Géudeker Jr.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1920 | | pagina 2