rni a»i i i M MJ •ABONNEMENT/PRlV f 2.50 DER JAA.C PRANCO PEG PQ/T- WEQKENDE LEDEN QGATI/ NO. 24. DONDERDAG 15 JANUARI 1920. 30E JAARGANG. Mededeeling. Met beëindiging van dezen jaargang hebben de functionarissen van het Clubblad, de H. H. J. J. GROOTMEIJER en D. KNEGT hunne taak neergelegd. In een eventueel volgend nummer zal nader over de voortzetting van de uitgave van het Clubblad, waaromtrent door het bestuur nog besprekingen moeten worden gehouden, worden bericht. AFSCHEID. Het is met gemengde gevoelens, dat wij onze lezers hierbij mededeelen, dat wij met de ver schijning van dit nummer onze functie van leiders van het Ajax Clubnieuws neerleggen. Wij willen dit niet doen zonder ons nader te verklaren en met enkele woorden uiteen te zetten, welke motieven ons er toe hebben geleid onzen redac- tioneelen arbeid neer te leggen. Vooraf mededeeling, dat het blad zeer waar schijnlijk zal blijven verschijnen, echter onder anderer zorgen. Het is nog niet bekend, door wien de redactie van ons cluborgaan voortaan zal worden verzorgd, aangezien het Bestuur over deze aangelegenheid nog moet confereeren. Het eerstkomend nummer zal dienaangaand echter waarschijnlijk wel de noodige opheldering geven. Indien wij ons thans genoopt gevoelen voor deze functie te bedanken, is dit in de allereerste plaats het gevolg van de weinige animo, die vooral in den laatsten tijd voor ons werk bleek te bestaan. Merkwaardig mag het heeten, dat juist in Ajax-kringen, in eigen milieu, het club orgaan nimmer op belangstelling heeft kunnen bogen, terwijl ons gebleken is, dat daarbuiten veel interesse heeft bestaan voor het orgaan. In hoeverre dit niet pleit voor de Ajacieden willen wij nu maar onbesproken laten, doch een feit is het, dat tal van Ajacieden vrij onverschillig stonden tegenover hun vereenigingsorgaan, het geen b.v. moge blijken uit het feit, dat niet-be- stelling van het blad gedurende maanden, in het geheel niet werd opgemerkt dooi het betrokken lid onzer vereeniging. Alleen in de eerste maanden van het bestaan van ons clubblad werd er belang stelling aan den dag gelegd. Tóen evenwel het nieuwtje er af was, beschouwden de Ajacieden het niet meer als de moeite waard. Natuurlijk, de goeden niet te na gesproken! Over de medewerking, die evenredig was aan de belangstelling, zullen wij maar zwijgen. Ware het niet dat enkele getrouwen ons van tijd tot tijd gesteund hadden, wij zouden de drie jaar-

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1920 | | pagina 1