Hr lv_ J\ CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX U 5 Wat ons in de overzichten der captains frappeert is de welwillende wijze waarop opbouwenden critiek wordt uit geoefend. That !s the right way! Ook doet het ons ge noegen dat het moeielijke en Ondankbare werk der elftallen- commissie allerwege zoozeer geapprecieerd blijkt te wórden- Natuurlijk is het voor een captain niet altijd aangenaam een goeden speler aan een hoogér elftal te moeten afstaant maar daar is nu eenmaal niets aan te veranderen. Hoe minder afschrijvingen des te meer homogeniteit de elftallen zullen vertoonen. Dat een ieder dat toch wel bedenke! Verder viel ons op dat in een zeker elftal door een enthusiast verdediger een prijs werd uitgeloofd van 25 ets. voor den voorwaarts die een goal zou scoren! Meine, Herrschaftên, das ist nicht gestattet! Loof twee kwatta-ieepen uit, en nog een halve reep-zonder-het-soldaatje, ert ge gaat vrij uit, of zondigt hoogstens tegen Uw holle kiezen. Maar als je contanten, inplaats van natura, uitlooft kom je in strijd met de amaleursbepalingenü Opgepast dus! En laat ons hopen dat eerlang de voorwaartsen van het bewuste elftal den dag na een wedstrijd met een be dorven maag mogen rondloopen, vanwege het overdadig gebruik van chocolade. Dan wordt dit team nog eenmaal de schrik zijner tegenstanders! Thans is het woord aan de captains. Voor heden aan dien van Ajax VI, den Heer G. de Jongh. Ons zesde elftal is dit seizoen bijzonder ge lukkig begonnen. De eerste, ontmoetingen vonden plaats in de jubileumwedstrijden van de 3e Afd. der A.V B. Het feit dat een 3e prijs werd behaald is nu niet zoo gelukkig te noemen, want met wat minder pech tegen Swift III had mogelijk wel een eerste verkregen kunnen worden. Het ^eluk bégon n.l. in den eersten wedstrijd. Na twee Zondagen een vergeefschen tocht naar de Meer gemaakt te hebben, werd eindelijk den derden Zondag 's morgens 10 uur de wedstrijd begonnen tegen A.D.W. II. De uitslag was na een vinnigen kamp I I. De ,,kop" van den zilveren gulden bracht ons in de tweede ronde, waarvoor 's middags één uur aangevangen werd Thans werd tegen Union I gespeeld en vrij gemakkelijk gewonnen met 2O. Denzelfden dag werd voor de derde maal appèl geblazen en wel tegen R. A P. II. Hoewel allen vermoeid waren, werd er toch met animo gespeeld. Wel was het een kleine teleurstelling dat kort voor rust onze keeper visschen moest, doch de tweede helft werd vol moed ingezet. Hoewel er geregeld voor doel der tegenpartij werd gespeeld mocht het onze voorhoede friet gelukken den gelijkmaker in het net te schieten, maar twee minuten voor het einde kwam tot groote vreugde het lang .verwachte doelpunt» Kort daarop was het tijd en draaide ,,de kop" ons in de vierde ronde (Wat 'n gelukkige kop l Red) Na een week van rust en met de beste voor nemens bezield om den volgenden wedstrijd te winnen werd deze op het kantje af met 3 2 verloren, waardoor de kans op eersten en tweeden prijs verkeken was. Zoo moest nu 's middags om 4 uur om den 3e prijs gekampt worden, die door niet opkomen van de tegenpartij zeer gemakkelijk veroverd werd. En nu de competitie, wat zal deze ons brengen? Een k schap? De mogelijkheid bestaat zeker mits de elftal-commissie onze spelers niet al te veel verplaatst en ons elftal zoo veel mogelijk als geheel laat bestaan. Intusschen moet het hier gezegd worden, dat genoemde comm. zeer vele blijken van belangstelling geeft, wat door iedere lagerelftal speler zeer gewaardeerd wordt Over de wedstrijden het volgende: de eerste was een succes; met 31 werd BI. Wit IV geklopt, wat een goed begin was. De tweede wedstrijd werd in Weesp gespeeld en wel tegen Rapiditas III. Wij troffen het slecht, daar de tegenpartij van Rapiditas II niet opkwam. Daarbij kwam ook nog, dat de scheidsrechter in deze ontmoeting vele blijken van onkunde gaf. Hij liet b. v. penalty- nemen, omdat, naar hij zeide, onze keeper langer dan 3 tellen met de bal in zijn handen gestaan had. Wij verloren met 2 0.*) Den Zondag d.a.v. werd Amstel III bekampt, nu weer met succes; de uitslag was 5O. Vooral dient in dezen wedstrijd onze tweede goal ge memoreerd te worden. Na een prachtren van onzen jongsten Smit gaf deze met een schitterend schot den Amstel keeper het nakijken. Zoo staan dus de zaken voor de comp. met 3 gesp. 2 gew. 1 verl. 8 voor tegen 4 punten dus zeer hoopvol, Wij verwachten nu dat ieder zijn plicht zal doen om ons kampioenschap binnen te halen. Denk ook vooral aan het aanvangsuur, want dit laat bij enkele onzer nog wel eens wat te wenschen over. Ons past nog een woord van dank aan den Heer Smit Sr.. die ons wedstrijd op wedstrijd Waarom dan niet geprotesteerd

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1920 | | pagina 3