IV I I Clubbericht. I j Wedstrijdprogramma. CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX 1 io eenigszins uitvoerig van zijn teamgenooten vertelt. Helaas is onze ruimte te beperkt om over meerdere elftallen tegelijk te spreken De volgende teams zullen dus geduldig hun beurt moeten afwachten. Inmiddels ontvingen wij door bemiddeling van een onzer medewerkers reeds diverse beschouwingen over de lagere teams, waarvoor wij den betrokken schrijvers hartelijk dank zeggenen welke bijdragen, zooals hierboven gezegdwij naar volgorde zullen plaatsen. Geven wij thans het woord aan den aanvoerder van Ajax III. Gaarne voldoe ik aan uw verzoek en zend u hierbij de volgende gegevens omtrent de ver richtingen van ons derde elftal. Wedstrijd Z.F.C. II-Ajax III. De eerste wedstrijd van het seizoen begon reeds met een overwinning te Zaandam 3-1. De juiste opstelling van het elftal is mij niet bekend, daar ik verhinderd was mede te spelen, aangezien ik voor het eerste elftal was uitgenoodigd mede te gaan naar den Bosch, zoodat ik u hiervan geen volledig verslag kan doen toekomen. Ajax III-W.F C. II. Deze wedstrijd bracht een zwaar bevochten 2-1 overwinning, wij moesten wederom met twee invallers uitkomen, o.a. Deen voor Gehrels en Möhrs voor Wesling (Panny Bill). Deen is een veelbelovend speler, is zeer trapvast en vrij snel, doch zijn body is niet stevig genoeg om het 11/2 uur te kunnen uithouden tegen spelers zooals die van W F.C. Echter zal dit op den duur ook wel komen, al is hij voor zulke wedstrijden nu nog niet geschikt. Doch ik geef de E. C. in overweging goed op hem te letten. Om u van al deze wedstrijden een volledig overzicht, zal, naar ik meen, te veel plaats in ons Clubblad vergen Om kort te gaan heeft Ajax III van de veertien te spelen wedstrijden er nu reeds tien gespeeld, waarvan zeven gewonnen, een ver loren en twee gelijk, wat dus 16 punten heeft opgeleverd. Op 't oogenblik gaan wij aan den kop met 2 punten voorsprong op No. 2 W.F.C II. De volgende resultaten werden bereikt: Ajax III- Hollandia II; 3-1; Hollandia II Ajax III: 1-3 Ajax III-Bl.Wit III: 5-1; Ajax II1-W F.C. II: 2-1; Z V V. II-Ajax UI: 7-1; Ajax III-Z.F C. II: 2-2; Ajax I1I-OD.E II: 4-1; Ajax IÏI-A.F.C. III: 0-0; Z.F.C. II-Ajax III: 1-3; Ajax III-Z.V.V. II: 2-1; dus één nederlaag, en nog wel een dikke, doch daarvoor werd revanche genomen op j 1. Zondag 23 November, wij sloegén toen Z.V V. II met 2-1. Had onze voorhoede wat beter geschoten dan waren er bepaald nog wel zeven doelpunten bij gekomen Zooals uit het bovenstaande blijkt staan wij er dus goed voor, evenwel wachten ons nog een paar zware wedstrijden n 1 7 Dec. tegen BI Wit III (deze wedstrijd leverde helaas een nederlaag op. Red.) in 't Stadion, dan in Wormerveer tegen W.F C. II, thuis tegen A F. C. III en uit tegen O. D E. II. Winnen wij deze wedstrijden dan zijn wij zoo goed als binnen, maar dan moet er ook steeds volledig worden opgekomen, wat den laatsten tijd niet steeds het geval is. Kom derde elftal spelers nog vier Zondagen goed aangepakt en we zijn er. Laat ook de Elftal Comm. in dezen haar mede werking verleenen door alleen die spelers aan te schrijven die officieel voor het 3e elftal voor den N V.B. zijn opgegeven. Dan alleen is er nog kans. Hoe treurig zou het zijn, wanneer geen der drie elftallen, in den N.V.B. uitkomend, kampioen zou worden. Heusch dit zou een schande zijn voor den naam Ajax. Ik geef de E. C in overweging voor de nóg 4 resteerende wedstrijden het vol gende elftal in het veld te brengen: Atidriesse Levendig, Gehrels (of Wessling) Martens, Vunderink, de Boer Bakker, Wintershovèn, Bosch. Brink, v/d Weerden. Zondag 21 December a.s. H. B. S. IAjax I te 's Hage. Bijeenkomst io8/4 uur C S. Blauw-Wit II-Ajax II. W.F.C. IIAjax III. Deze wedstrijd gaat niet door. Rap Ajax IV, 2 uur. Ajax VW'smeer II, 2 uur Kruislaan veld I. Ajax VI-Hortus III, 2 uur Middenweg veld II. V. V A IV Ajax VII, 2 uur. BijenkorfAjax VIII, 2 uur. D. S. S. II - Ajax IX. 2 uur. Ajax XI-W'smeer IV, 11 uur Kruislaan veld I.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1919 | | pagina 2