tMfiU :i v*w:m ti *ja i w mj (•J JI !l MIk L17/A IPMM !l*M 1 u 1!im »91111 <«1 •ABONNEMENT/PRIJ/ f 2.50 DECJAAQTDANCO PEC PQ/T- WECKENDE LEDEN ÜDATI/- NO. 21. MAANOOG 1 DECEMBER 1919. 30E JAARGANG. „Hoe staan de zaken van Ajax II" (Naar aanleiding van ons verzoek aan den Heer Prins, captain van Ajax II, om over Ajax II het een en ander mede te deelen, ontvingen wij onderstaand, geanimeerd artikeltje, dat wij in dank plaatsen. Red.) Dit is een vraag; het antwoord hierop laat ik over, in de eerste plaats aan de geachte Redactie van ons Clubblad (die de vraag, zoo belangstellend, stelt) en in de tweede plaats, aan .de event, geinteresseerde Lezeressen en Lezers van deze regelen. Aannemend dat enkele Uwer, niet geheel georiënteerd zijn omtrent de prestaties van Ajax II, gezien het verschil in het percentage Belangstellenden (o.a. H.H. Bestuurderen, Semi- en Non-officals,) bij de wedstrijden van Ajax II, dat zich vergelijkt met dat van Ajax I, als slechts 2 tot 19000, ben ik, die met uitzohdèring van een paar Zondagen, eiken wedstrijd van Ajax II, gedurende de laatste 5 of 6 seizoenen heb bijgewoond, ten behoeve Uwer beantwoording van bovenstaande vraag, zoo vrij U, Enkeling, het volgende op te merken: „Hoe staan de zaken van Ajax II", is een vraag die slaat op het Heden en de Toekomst; laat ons (gedachtig aan het memento mori) een oogenblikje terugblikken, en ons afvragen: „hoe stonden de zaken van Ajax II". Dan herinneren we ons toch zeker nog wel, hoe vóór het afgeloopen voetbaljaar, de Ajax IPers, geregeld seizoen na seizoen als Leiders op de verschillende competitie ranglijsten prijkten Was het wonder, vraag ik U nu, dat daarna, dus verleden jaar, de Ajax Il'ers, als pas gepromoveerde Reserve Eerste Klassers, met spelers als Andriesse Busbach Bieshaar de Kruyff Goossen Vos Knol de Haan Kooge Maassen zonder één enkel verliespunt, als Eersten op de ranglijst eindigden, ondanks het-geregeld-moeten-afstaan-van-spelers aan het Eerste Ajax Elftal, dat toch Ongeslagen Kampioen van Nederland is geworden?! Veel is er sinds dien tijd gebeurd; ook in de Vereeniging Ajax. Doch ondanks alles heoben twee factoren niet geleden, integendeel zijn ze, indien mogelijk, nog verbeterd, t.w.: 1°. de in de lagere Elftallen schuilende en zich scholende individueele jongere Voetbalkrachten. 2°. de in Ajax 11, sedert jaren, heerschende en zeer veel domineerende geest van goede kameraadschap en sportmanship. Twee belangrijke factoren inderdaad voor het wel en wee van onze Vereeniging=in-de-Toekomst. Zal het bestaan en de bloei onzer Vereeniging-nè-Heden, niet uitsluitend afhankeltjk zijn van de gezonde kracht onzer lagere elftallen, waaruit toch de Elf Matadoren behooren en moeten geboren worden. Men voelt de bevestiging hiervan toch reeds direct, indien heden een speler van het Eerste Elftal op het appèl ontbreekt, en zeer natuurlijk en terstond vervangen wordt door den jongeling uit een der lagere sferen, waarvan in de eenige plaats Ajax II in aanmerking komt, als zijnde de laatste spui der zoovele sub-elftallen. Het zou toch belachelijk voor eenig onzer zijn, te meenen (al zouden we het hopen) dat Ajax I, ieder komend jaar Kam pioen van Nederland wordt; evenredig logisch is het derhalve, vooral in aanmerking nemend, dat er nog zoovele Nummers op het ranglijstje der Eerste Klasse A voorkomen tusschen Een en Laatst, dat een speler van het Eerste Elftal, bij event, absentie of anderszins, zonder aarzeling terstond vervangen wordt uit de lagere environs; waarmede ik alleen maar meer nadruk op de belangrijkheid van bovengemelde twee factoren leggen wil, te meer waar we bovenal onze Vereeniging-nè- heden hebben te bevorderen. Men leve toch voor de Toekomst! Om nu terug te komen tot de prestaties van Ajax II; dit elftal heeft sedert het begin van fopt loopende seizoen gespeeld met van de bovengenoemde, veel verschillende spelers. Namen als Ziegeler, de Boer, Wesseling, Levendig, Herckel, Marte.is, Vundering, Weerden, Dabrock, Dubois, Raan, Staal, Geudeker, Hoogland komen allen reeds voor op de lijst van de in dit seizoen aangewende Ajax Il-krachten, waarvan er verschillende zijn die men nog vele toekomstige jaren zeker als spelers van Ajax I zal kennen. Door de zoo dikwijls gewijzigde opstellingen van Ajax II, heeft men nauwelijks diè prestaties kunnen verwachten, als in

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1919 | | pagina 1