m aim m: i i w mi -ABONNEMENT/PRIJ/ 2.50 PER JAAG FGANCO PEG PQ/T- WECKENDE LEDEN GGATI/- NO. 20. ZRTERDRG 15 NOVEMBER 1919. JRRRGRNG. Hoe staan 5e zaken? AJAX I. Het onfortuinlijk begin van ons eerste elftal in dit seizoen is nu zoowat in alle toonaarden bezongen, en wij behoeven zeker aan die klaag liederen niets meer toe te voegen. Grappig als steeds is de voortvarendheid van de groote massa „voetbaldeskundigen" ter zake van het aanwijzen van den „kampioen". Reeds diverse candidaten hebben nu al de eer genoten als kampioen te worden aangewezen. Tot dat dan een nederlaag van de favo-iet weer een streep door de rekening haalde en een ander gunsteling als champion werd genoemd. Deze jaarlijksche zwammerijen. waaraan zich de pers niet het minst bezondigt, staan als van ouds in het teeken van onbeduidendheid. Wij zullen het er allen over eens zijn, dat niemand op 't oogenblik ook maar benaderd kan zeggen, wie dit seizoen de eerepalm zal in pikken. 'n Blik op het ranglijstje is daartoe vol doende doelp. gesp. gew. gel. verl. voor teg. pnt. H. B. S. 7 4 2 I 18-7 IO V. O. C. 7 5 2 146 IO U. V. V. 6 5 I 12—5 IO Haarlem 8 4 2 2 15 10 IO Blauw-Wit 8 Y 2 2 12—9 IO Ajax 7 2 4 I 11 11 8 Nu een derde van het competitieprogram is afgewerkt is echter een bespreking van de plaats, die Ajax thans inneemt, interessant genoeg Zoo oogenschijnlijk is de situarie niet schitte rend. En toch. Staan wij er zoo slecht voor? Zeer zeker niet. Op de leidende teams immers zijn we slechts twee punten achter. Slechts indien U.V.V. haar achterstalligen wedstrijd zou winnen, zou er sprake kunnen zijn van een achterstand van vier punten. Wat beteekent dit, nu nog 15 wedstrijden moeten gespeeld worden? En rekening houdend met het feit, dat de leidende teams vrijwel gelijkwaardig zijn? Neen, de plaats die Ajax thans inneemt is verre van slecht, al hadden we gaarne de rood witte kleuren aan den top De vraag is echter, wat zal het worden. That's the question, you know Welnu we willen eens onze meening weergeven: Ajax zal klimmen op het ranglijstjel We geloovn stellig, dat Ajax binnen korten tijd vrij wat hooger zal zijn dan zesde. En wij baseeren die verwach ting niet op 'n vroolijk optimisme, of vertrouwend op ons goede gesternte, doch op het feit, dat Ajax de laatste wedstrijden goed gespeeld heeft. Nu het elftal Zondag a.s. weer versterkt wordt en Jan de Natris zijn vleugels, resp. zijn voetbal- beenen, weer zal uitslaan, hebben wij goeden moed, dat het weer ouderwetsch zal gaan. Dat wil dan zeggen in de beste beteekenis.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1919 | | pagina 1