IV. Van onze Bestuursvergadering CLUBAVOND. 92 CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX "S) Zondag 12 October 1919. H.F.C.-Ajax 0-0 Het lijdt niet de minste twijfel, dat deze wed strijd, de vierde in dit seizoen, een nieuwe deceptie is geworden. Wij hadden stellig verwacht, dat onze mannen op de débacle tegen de Kraaien zouden reageeren met een stevige victörie. IJdele elusie In 'n zeer onbenulligen wedstrijd is een punt loos draw bevochten en het ergste van alles is zeker wel, dat de tegenpartij qualitatief zeer slap speelde. Het ontbrak ons dezen dag aan een schutter! Onze voorhoede telde er niet één. De kansen kregen wij heusch wel. Bij tien tallen zelfs, doch niet één werd benut. Daarbij was de H.F.C -doelverdediger erg op zijn quivive en onverschalkbaar. Voegen wij hieraan toe, dat het geluk bepaald niet met ons was, dan is de 0 goals voor vrijwel verklaard. En de O goal tegen De onbeduidende aanvals- kracht van de H F.C.-voorhoede, die het er zeker nog slechter afbracht dan onze attaque, heeft ons behoed voor 'n tweede nederlaag. Fons Pelser en Frans Couton hadden het zaakje vrijwel onder den schoen". Smit had 'n rustigen, regenachtigen Zondagna middag, en wij waren daar dankbaar voor, want hij gevoelde zich blijkbaar erg ongemakkelijk bij de enkele stormloopen op zijn heiligdom. Deze wedstrijd, rijk aan corners, spanning etc. bracht ons dus het derde gelijke spel in het seizoen en behalve dat, de overtuiging, dat het met onze voorhoede nog lang niet in orde is. Het wordt tijd dat onze elftallencommissie ingrijpe. Hoe staat het met onze reserves"? Wij hebben toch nog een tweede elftal? Zijn daaruit geen goede krachten te requireeren? Deze beschikken allicht over meerdere ervarenheid dan de jongere spelers, die thans zonder meer in het eersteklas-milieu worden geplant, en hoe ver dienstelijk zij ook voetballen in iets belangrijks te kort schieten, n 1. in geroutineerdheid. Dit ver schil zal toch ook bij reserve ie klas spelers minder groot zijn. Wij hopen, dat spoedig in de samenstelling van onzen aanval een verandering ten goede kan worden gebracht, opdat de ploeg weder over de productiviteit van het vorige seizoen, althans over een goed deel daarvan, zal kunnen beschikken. Bestuursvergadering op 3 October j 1. in Palais Royal. Aanwezig het voltallige Bestuur met uit zondering van den voorzitter. De Heer Dade presi deert de vergadering. Een aantal ingekomen stukken worden behandeld o m. aanvrage A K.V.B. tot het oprichten van een veteranen-competitie. De Heer J. Schoevaart wordt verzocht de conferentie hiervan namens Ajax bij te wonen. De N.V.B. verzocht ons eenige wijzigingen in de terrein-accomodatie aan te brengen. De Heer Knol, welke wederom lid wil worden, moet zich opnieuw laten voorstellen. De klacht door een reserve-speler tegen een collega ingediend wordt ter behandeling opgedragen aan den Heer J. Schoevaart. Een verzoek van een ol., om uitstel van betaling wegens ziekte, wordt ingewilligd. In zake clubavond wordt den Heeren de Haan en J Schoevaart de regeling opgedragen. Na be handeling van- eenige minder belangrijke zaken wordt de vergadering gesloten. Op de laatstleden gehouden Algemeene Ver gadering werd door verschillende leden de wensch geuit de clubavonden nieuw leven in te blazen. Er werd zeer terecht op gewezen, dat het er saai was, dat er absoluut geen moeite werd gedaan de leden aangenaam bezig te houden, dat de zaal niet deugde, enz. enz. Toch is een clubavond voor een vereeniging als de onze beslist onontbeerlijk eii willen we bij het intreden van een nieuw seizoen een poging wagen de ouderwetsche clubavonden te doen herleven en zoodoende de vereeniging in wendig sterker te maken. Dat wij hiervoor op uw aller medewerking rekenen spreekt vanzelf en wij vertrouwen, dat iedereen steentje zal bijdragen deze avonden ge zellig te doen verloopen. Daar geschikte zalen in het centrum der stad zeer schaarsch zijn konden we slechts na lang zoeken iets naar onze gading vinden. Ons oog is gevallen op de bovenzaal van ,,de

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1919 | | pagina 4