JLlSt WOENSDAG 15 OCTOBER 1919. 3DE JAARGANG. De geest in Ajax. NO. 18. Onze vereeniging beleeft geen prettige dagen. Met het seizoen 1918/1919 schijnt niet alleen de episode van glorie en roem afgesloten te zijn, doch tevens is er een einde gekomen aan een tijd van eendrachtig en genoegelijk samenwerken. Het eerste, de vermindering van glans, het tanen onzer roemrijkheid het moge dan niet vreugdig zijn, een ramp is het stellig niet. Iniegendeel, het is de logische gang van zaken, dat op het stijgen het dalen volgt en wij be hoeven ons daarover waarlijk niet al te zeer te verontrusten. Het moge ons Ajacieden eens leeren, dat niet altijd de weg langs rozen gaat, en het moge ons harden om ons thans met dubbele toewijding aan de Ajax-zaak te geven. Neen voor dien tegenslag zijn wij vooralsnog niet bevreesd! Maar dat andere, de verdeeldheid in de Ajax- gelederen, ziedaar wat ons ongerust maakt. En in niet geringe mate. Het is geen geheim meer, dat het in de Ajax-gelederen een soort van .,gewapenden" vredestoestand is. De pers put zich week aan week uit in diepzinnige beschouwingen hierover. Wij behoeven de sportbladen, de dagblad-sport- rubrieken etc. van de laatste weken maar op te slaan o«m te lezen, hoe 'n gezellige boel of het eigenlijk tegenwoordig bij Ajax is! Wij hebben bij dit uitweiden over het intieme Ajaxgebeuren in nagenoeg de geheele pers, nu al weken aaneen, een gevoel van wrevel niet kunnen onderdrukken. Heeft ons huidig bestuur wel eens nota genomen van die uitpluizing van een specifiek-interne Ajax-zaak? Intusschen is het helaas maar al te waar dat de ,,beroering'' in ons vereenigingsleven, begonnen met de opposante vergadering van Augustus j.l., niet nalaat in sterke mate in te werken op het vereenigingsleven. Het is niet meer dè geest van verbroedering en eensgezindheid die ons beheerscht. Het wil ons ook voorkomen, dat tal van leden, vooral de oudere, die zich in Augustus j.l. met zeer gemengde gevoelens tegenover het ,,fait accompli" der actie" zagen geplaatst, niet meer die vreugde hebben aan hun Ajax als voorheen. Het gaat stroef en star in onze vereeniging, met afgemeten bewegingen en afgepaste belang stelling in eikaars werk. De vreugde is uit Ajax Laten wij elkaar niet wijsmaken dat het anders is. Struisvogelpolitiek zou ons nog verder van het juiste pad voeren Moet dat zoo voortgaan? Is dat de nieuwe" geest, die het huidig be stuurscollege ons wil brengen, en waarbij het Ajax zoo opperbest zou gaan?. Werd er op de j.l. Algemeene Vergadering niet gesroken van een ,,ramp" als o.a. een lid van het ex-bestuur niet

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1919 | | pagina 1