WOENSDAG 1 OCTOBER 1919. 3QE JAARGANG. ONS CLUBBLAD. Ü.1 m H H :1 m 'i«MM spJAI IM (•ji M i i: w® i p«M »I*M j I ?ni »B a i •ABONNEMENT/PRD/ f 2.50 PEG JAAG-FRANCO PEG PQ/T- WECKENDE LEDEN QGATI/ NO. 17. MEDEWERKING. Het kan nuttig blijken bij den aanvang van het seizoen 1919/1920 even de aandacht onzer lezers te vragen voor ons clubblad. En wel daarom, wijl op de laatste Algemeene Vergadering critiek is uitgeoefend op den inhoud van het orgaan, beter ge zegd een klacht geuit werd over het „weinige" dat het blad in den laatsten tijd bood. Naar aanleiding van die klacht, in onwillenden toon gesteld en min of meer het karakter dragende van een aanval op onze redactie, hebben wij besloten, ons rechtstreeks in verbinding te stellen met attaquanten, hun verzoekende, deel uit te maken van de staf, die het clubblad in den komenden tijd tot een aantrekkelijk orgaan onzer vereeniging zal trachten te maken. De Heer A. Keesing, een der heeren, die zich in minder gunstigen zin meende te moeten uiten over de wijze van redi- geeren van het clubblad, doch welke tot nu toe op 'n enkel stukje proza na, persooniijk nooit iets voor het clubblad deed, 0 zegde thans toe, zich met de verzorging van' een rubriek, speciaal ten profijte van de lagere en adspirant-elftallen, te willen belasten. Wij hopen, dat de Heer Keesing thans tot de daad zal overgaan en zullen niets onbeproefd laten, hem een maximum-ruimte te reserveeren. Wat echter te denken van den Heer Fr. Schoevaart, die op* de laatste Alg. Vergadering in ,een fel, onvriendschappelijk be toog, waarbij deze heer verachtelijk het clubblad tot een „nietsje" reduceerde, ons aanviel? Wat deed deze heer öp onze uitnoodiging het door hem versmade clubblad dan door persoonlijke medewerking tot iets leesbaars, iets goeds te maken? Hij aatwoordde te moeten bedanken, wijl hét elftallen-secre tariaat al zijn tijd in beslag neemt! Wij waren zeer verwonderd toen wij dit bericht ontvingen. Dat was dan de man, die heftig zwaaiend met een clubblad- exemplaar, ons werk trachtte af te breken Waar blijft hij nu met zijn critiek? Kritiek is gemakkelijk maar doen ho maar! Wij zullen den Heer Fr. Schroevaart verdere onaangenaam heden besparen, bemerken evenwel, dat hij moreel alle recht mist, woorden van afkeuring te richten tot menschen, die hun tijd geven voor de verzorging van het clubblad, zoolang hij zelf zonder animo bij de pakken*neerzit! Verder zeggen wij den diversen medewerkers, die bij dragen zonden hiervoor dank en verwijzen naar de Rubriek „Correspondentie". Opneming van gezonden bijdragen geschiedt zooveel mogelijk in volgorde van ontvangst. Red. i Van Week tot Week. Start! Op Zondag den 2isten September j 1. hebben wij het voetbal officieel ingeluid met 'n derby, waarvan onze hoofdstad er dit seizoen een serie te genieten krijgt. Van een allround" succes kon nauwelijks sprake zijn. De onverkwikkelijke schorsingsge schiedenis Delsen-Natris hangt als 'n zware don kere onweerswolk aan het Ajax-uitspansel en ver sombert niet weinig de atmosfeer. De commissie, belast met deze rechtspraak" (wie hoonlacht daar?) mag er zich op beroepen een eminent speler vrijwel in zijn voetbal-carrière* gebroken en daarenboven een vereeniging in hare spelbelangen gevoelig getroffen te hebben Indien er nog recht" te krijgen is, zal deze commissie, die door haar zonderling besluit moreel veroordeeld ligt voor elk weldenkend en eerlijk sportman, een „vieze pijp" rooken. Daar kan zij staat "opmaken. Voo'r- loopig schorten wij onze „gevoelens" op, totdat

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1919 | | pagina 1