\r Diploma's. Clubbericht. Wedstrijdprogramma. j Van onze Bestuursvergadering 1 Ingezonöen Stukken j j Vijfde Elftal Spelers. 84 CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX i i Leden, die a.s. Zaterdag hunne diploma's nog niet in hun bezit hebben, kunnen deze a.s. Zondag Vóór den wedstrijd bij den penningmeester, tegen betaling, in ontvangst nemen. M 2 4* E 2L. E 'h E te den Bosch. Uitslagen Zondag 14 September 1919. 't ZesdeAjax I o—1 N.O.A.D. AjaxI 0 0 Na loting door JM. O. A. D. gewonnen. Ajax II Haailem II 2 2. Z. F. C. IIAjax III 1—3. GerehabiliteerdF. Kubin en J. H. Oldenbroek. Reijnier Claeszenstr. 2. J J. GROOTMEYER Telefoon Z.5005. Secretaris. 'ih 21 Sept. 1919. Ajax I A. F. C. I; Hercules II Ajax II; Ajax III W. F. C. II. 28 Sept. 1919 Bl.-WitIAjaxI; Feijenoord II— Ajax II; A. F. C. Ill - Ajax III. 5 Oct. 1919. Ajax I H. B. S. I; Spartaan II Ajax II; Z. V. V. II Ajax III. 13 Oct. 1919.H. F.C.I AjaxI; Hollandia II Ajax III. 19 Oct. 1919. Ajax I Sparta I; Ajax III Blauw-Wit III. Bestuursvergadering gehouden Vrijdagavond 5 Sept. j.l. in een der bovenzalen van de Oporto Bar. Aanwezig het voltallige bestuur, met uitzon dering van den Heer Dade. De Heer Chris Holst, eerelid, is tevens aanwezig. De Heer Egeman luidt op de gebruikelijke wijze de nieuwe bestuurs leden in en spreekt als zijn vertrouwen uit dat de nieuwgekozenen de Ajax belangen ten zeerste zullen behartigen. De ingekomen stukken, voor het grootste deel zeer onbelangrijk, worden behandeld. De Heer Grootmeijer geeft een definitie waarom hij, tot verwondering van velen, zijn benoeming als secre taris heeft aangenomen. De Heer J. v. Oudheusden verdedigt de motie, welke op de j.l vergadering inzake een bezoldigd secretaris-penningmeester werd aangenomen. De Heeren Egeman en Grootmeijer bestrijden de motie. Tenslotte wordt met algemeene stemmen be sloten bedoelde motie voorloopig niet uitte voeren. De Heer de Haan spreekt over verschillende zaken als een gewenschte spoedige enquête voor de nieuwe leden, een 2den oefenmeester (welk voorstel niet wordt aangenomen), en schorsing Delsen en Natris. De Heer Brokmanti brengt de voorverkoop ter sprake, welk punt later ter tafel zal komen. De Heer Oudheusden vraagt nog verschillende inlichtingen o.m welke bank Ajax gebruikt om hare gelden te storten. Voorloopig is hiervan geen sprake daar wij nog verschillende crediteuren hebben. De penn. deelt vervolgens mede, dat hij binnen enkele dagen met vacantie zal gaan. Inzake Clubblad wordt besloten, gehoord de klaagliederen op de Algem. Verg., de Heeren A. Keesing en Fr. Schoevaart uit te noodigen de Clubblad-Redactie met raad en daad bij te staan. Een voorstel om den Heer F. Levendig mede uit te noodigen wordt metéénstem voor (Grootmeijer) verworpen. Ten slotte wordt besloten de amateursbepalingen ook dit seizoen met kracht te handhaven en hiervan den spelers kennis te geven. Wegens het vergevorderde uur wordt dan de vergadering gesloten. A'DAM 10 SEPT. 1919. Geachte Redacteur. Ondergeteekende verzoekt beleefd volgend be richtje in 't Clubblad te willen plaatsen: Spelers van bovengenoemd elftal, welke de hun toekomende kampioens-medaille nog niet in ont vangst hebben genomen, kunnen deze Donderdag 18 Sept. as. tusschen half 6 en half acht in ontvangst nemen bijW. Mast, Elandsgracht 2711. Hoogachtend, 'Elandsgracht 2711. W. MAST.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1919 | | pagina 4