T officieel Geöeelte. bij Bestuur. Enquête-Commissie. Elftallen-Commissie. IV. Kas-Commissie. Afgevaardigden. Rapport van de Kascommissie. CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX 83 van, onze pittige adspirantjes toe, met vernieuwden lust den dienst bij King Football zullen hernemen. Good luck, boys Play up again I Laat Ajax haar roem weder verder dragen, laten alle onze spelers zich weer werpen in den strijd doch vooral, laat een goede clubgeest ons schragen. D' eendracht make ons hecht en sterk! Play up, boysl D. K. 7K W. F. Egeman, Voorzitter, H. D. Dade HNzn., 2e Voorzitter, J. J. grootmeijer, Secretaris, Reijnier Claeszenstr. 2, Tel Z. 5005, J. M. Pelser, 2e Secretaris, J. V. Oudheusden, ie Penningmeester, Zeilstraat 40, A'dam, F. W. de Haan, 2e Penningmeester, S. Tump, j. schoevaart, Bestuurscommissarissen. Th. J F. Brokmann, W. F. Egeman, Chr C. Holst, H. D. Dade HNzn., J. Westenberg, P. van Os. S. TUMP, Voorzitter, Fr. SCHOEVAART, Secr Ceintuurb. 422 2e Jan Steenstraat 3y\ Adam, J. M. Pelser, G H Ziegeler, Piet van Os, Chr Holst, H. J. Prins, Leden. Plaatsverv. Leden. J. Ph. de Waal, J. S. Günzel, J. Stallmann. Gouden Hoofd, J. J. Grootmeijer, N. A. D.. Chr. Géudeker, A. V. B., 3 Bestuursleden en Dr. KeesinG. Ouder get eekenden, leden der Kas commissie verklaren hiermede, dat zij de boeken en be scheiden der Voetbalvereeniging Ajax, over het boekjaar 1 gi8/iQig, hebben nagezien en accoord bevonden Speciaal wijst de Kas commissie er op, dat waar er uit de laatste algemeene vergadering stemmen opgingen omtrent een nadere definitie der onkosten rekening, zij haar resumé heejt getrokken en gaarne bereid is op de eerstvolgende algemeene vergadering degenen die dat mochten wenschen, hieromtrent nader in te lichten. Aangezien de commissie nu écnige jaren in successie de kas heeft nagezien, kan zij niet nalaten den scheidenen Penningmeester haar erkentelijkheid te betuigen over de correcte wijze, waarop hij het beheer over Ajax's financiën heeft gevoerd. De Kascommissie. J. S. Gunzel. f. de Waal. f. Stallmann. i Van onze Elftallencommissie. i Door de Elftallen-Commissie werd onderge- teekende het secretariaat opgedragen. Mag ikv de Heeren Elftalspelers even de volgende spreuk in gedachte geven Een minimum aantal afschrijvingen garandeert altijd een maximum aantal Kampioenschappen. Voorloopig ben ik dagelijks van 812- en van 16 uur aan mijn zaak 2e Jan Steenstr. 37 telefonisch Z. 5958, te bereiken. Vertrouwende op Uw aller medewerking te kunnen rekenen Hoogachtend, De Secretaris der Elftallen-Comm., FRANS SCHOEVAART. (Nadere berichten o.a. hoe de opstelling der Elftallen is, werden door ons nog niet ontvangen. Red.)

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1919 | | pagina 3