7 Elftallen-Commissie. Enquête-Commissie. Kas-Commissie. Afgevaardigde Gouden Hoofd. Afgevaardigden A. V. B. N. A. C. 82 CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX Niet minder dan drie spelers van Ajax I (wij kunnen Frans de Haan als. zoodanig beschouwen) hebben dus een bestuursfunctie op zich genomen. Dit pleit ontegenzeggelijk voor hunnen grooten ijver, doch de vraag is, of zij zich niet eenigszins hebben overschat en of door de vervulling der bestuursfuncties, hunne spelbelangen niet in het gedrang komen. Wij denken b.v. aan de beslommeringen van een tweeden penningmeester, die met zijn controle op wedstrijden, het na-loopen van kaartverkoopers etc., handen vol werk heeft bij eiken thuiswedstrijd. En als de tegenwoordige functionaris dan zelf mee moet spelen? Of het tweede elftal vraagt zijne krachten? Hoe dat zij, de heeren hebben de taak aan vaard en dit sluit in, dat zij zich daarvoor be rekend achten. Welnu, wij wenschen van harte, dat dit nieuwe college, de standing van Ajax zal weten te hand haven, ja zelfs nog hooger op te voeren. Veel zal van onze nieuwe bestuursmannen worden gevergd. Er pakken zich donderwolken samen boven ons voetbal-uitspanseltje. De gevreesde, heillooze afscheuring der i A-ers, met welhaast willekeurige hardnekkigheid door het Bestuur van den N.V.B. geprovoceerd, dreigt werkelijkheid te worden, of is het alreeds. Dit zal tal van moeielijkheden op de bestuursleden der diverse i A-ers schuiven en wij vermoeden, dat zij voor moeielijke vraagstukken zullen worden gesteld. Wij wenschen onzen mannen in het Bestuur, de kracht en de tactische bekwaamheid toe, die noodig zijn Qm alle problemen op te lossen tot heil onzer voetbalgemeenschap in het algemeen en tot den voortdurenden bloei van ons aller Ajax in het bijzonder. Memoreeren wij vervolgens de diverse Commis sies, die gekozen werden, en welker samenstelling op weinige uitzondering eveneens in het teeken stonden van ingrijpende verandering. Leden S. Tump. P. v. Os Dit vraagstuk is inmiddels opgelost, zooals men weet. (Red). G. Ziegeler. Fr. Schoevaart. J. Pelser. Plaatsverv. leden: Chr. Holst. P. Prins. W F. Egeman. B. D. Dade H.N.zn. J. Westenberg. P. v. Os. Chr. Holst. J. de WaaL- J. S. Gunzel. J Stallmann. J. J. Grootmeijer. W. F. Egerpan. J. Oudheusden. J. Schoevaart. l)r. Keesing. C. Geudeker Jr. De twee laatste punten der agenda brachten eindelijk het besluit tot verhooging der terrein- kaartenprijzen, een motie, waarin de wenschelijkheid werd geuit tot voorstelling van een gesalarieerd administrateuren een voorstel om te gaan cricketten in Ajax. Overigens bracht de rondvraag weinig interes sants en juist even voor het sluitingsuur stonden wij in den stroomenden regen van dezen geagi- teerden Augustusavond 'n Malsch regentje dat vele warme hoofden flink afgekoeld zal hebben. En zoo staan wij dus weder aan het begin van een nieuw seizoen. Wat zal het ons brengen? Wij hebben een oud vertrouwen in onze laatste ploeg, het onverwinnelijke team van 1918/ 1919I Wij hebben een zoete hoop, dat onze glorie rijke reserves van II tot XII, tot in de regionen

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1919 | | pagina 2