„De Algemeene". P AfW I y 1 aj kl t <yi •ABONNEhENT/PRlV f 2.50 DEC JAAQEQANCO PEC PO/T- WECKENDE LEDEN ODATI/- N°. 16. MAANDAG 15 SEPTEMBER 1919. 3^ JAARGANG. II. De voorzetting op Zaterdag 30 Augustus 1919 in „Krasna- polsky". Het tweede gedeelte onzer Algemeene Verga dering heeft een min of meer demonstratief karakter gehad. Duidelijk is aan het licht gekomen dat in den boezem der vereeniging 'n geest van oppositie heerschte tegen de richting, waarin onze vereeni ging tot heden is geleid, en de vergadering heeft zich uitgesproken voor verlegging der bakens, 'n Andere uitleg kan bezwaarlijk aan den gang van zaken worden gegeven, daar er immers in het tegenovergestelde geval geen aanleiding zou geweest zijn tot ingrijpende mutaties, als welke ons bestuurscollege thans heeft ondergaan. De verantwoordelijkheid nu van deze actie tegen een bestuur, dat de vereeniging heeft opgevoerd tot 'n krachtig groot organisatorisch lichaam wzal blijven rusten op deze algemeene vergadering en de tijd zal leeren, in hoeverre hare daden tot heil van de vereeniging zullen blijken te zijn geweest. Naast het welkom, dat wij van deze plaats ons nieuw bestuurscollege toeroepen, past ons een woord van afscheid aan de scheidende functionarissen. De principieel streng doorgevoerde opvatting, die ons ex-bestuurslid, de heer Tj. de Munnink van zijne taak had, moge hem somwijlen in conflicten hebben gebracht, het feit, dat hij de finantien van Ajax vele jaren achtereen op loffelijke wijze heeft geadministreerd, valt niet te ontkennen en in zooverre is met hem 'n hoogstverdienstelijk werker heengegaan Dat naast deze hoofdfiguur uit ons bestuur mede de heer M.J Koolhaas uit de rij der vroede vaderen is verdwenen, was voor de Algemeene Vergadering eene zeer groote teleurstelling. Dit bleek uit de herhaalde pogingen van alle zijden om den noesten werker te behouden. De vergadering had echter het bedanken van den heer Koolhaas als de consequentie van haar houding te aanvaarden. Noch de heer Reijenga, nóch de heer Geerlings wenschten verder in aanmerking te komen voor eene herkiezing Ons college bestaat dan ook op de heeren Egeman, Dade, Grootmeijer en Joop Pelser na, geheel uit nieuwe krachten, welke als volgt de functies zullen waarnemen. W. F. Egeman, ie Voorzitter. H. D. Dade, 2e J. J. Grootmeijer, ie Secretaris. Joop Pelser. 2e J. Oudheusden, ie Penningmeester. F. de Haan, 2e Jan Schoevaart, Commissaris. Theo Brokmann, S. Tump,

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1919 | | pagina 1