Clubbericht. Jaarlijksche Algemeene Vergadering. Contributie Oefenwedstrijden. Kruislaan-terreinen. Wedstrijdprogramma. Zondag 14 Sept a.s.: i Van onze Enquêtecommissie. i j 79 Athletiek. Ons Kampioenschap.j -#• CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX Wij verwijzen naar de aan het hoofd van het blad gedrukte convocatie voor de voortzetting onzer Algemeene Vergadering. De Penningmeester zal voor 20 Sept. a.s. dis- poneeren over de iste helft contributie 1919/20. Men gelieve het bedrag bij afwezigheid uit te leggen. Aanvang September beginnen de oefenwed strijden. Waarschijnlijk wordt Zondag 14 Sept. a.s. aangewend om alle nieuwe leden in het veld te zien door het houden van onderlinge wedstrijden op het Kruislaan-terrein. Ook deze velden worden het komende seizoen weder bespeeld. 121/2 uur te Den Bosch Ajax 't Zesde. 3 uureventueel finale. Vertrek W. P. half acht des morgens. Terugkomst 11.15 des 's avonds. Reijnier Claeszenstr. 2. J J. GROOTMEYER, Telefoon Z. 5005. Secretaris. Voorgesteld als werkend lid, de Heeren J. Raatsie, Iepenplein 21, door A. Levendig en S Tump. D. van de Linde Jr Frans van Mierisstraat 39, door het Bestuur. Als adsp. lid, de jongeheeren j. C. Grootmeijer, v. Eeghenstraat 32, door Tj. de Munnik en ondergeteekende. W. F. Koggink, ie Atjehstraat 73, door F. J. en A. H. Couton. M. Smit, Javastraat 1 5, door J. C. A. en J. L. Smit. J. Piret, Jac v. Lennepkade 366, door het Bestuur. W. de Vlugt, Zeeburgerdijk 60, door A. en D. Levendig. Reijnier Claeszenstr. 2. J J. GROOTMEYER, Telefoon Z. 5005. Secretaris. De athletische wedstrijden georganiseerd door de Commissie Scheepv.beker-wedstrijden worden op 14 Sept a s. gehouden van 13 uur. Zij, die op een of twee nummers wenschen uit te komen kunnen zich in verbinding stellen met onzen Heer M. J. Koolhaas, (Zuid 3333) welke een en ander regelt. Inleggeld per nummer ƒ0.50. Aanmelding voor 4 Sept. a s. Programma 100 M. 400 M. 1500 M. hardloopen; 100 M. hardloopen voor nieuwelingen; 400 M. hardloopen voor nieuwelingen; 5000 M. hardloopen (Kamp. van Nederland) Hink Stapsprong (Kampioensch. v. Nederland); Kogelstooten 4 X 100 M. estafette. Wij laten hieronder volgen eenige der belang rijkste gelukwenschen ter gelegenheid van het behaalde Kampioenschap van Nederland. Met het behalen van het Kampioenschap van Nederland en wel op eene wijze, waarvan in de voetbalgeschiedenis van ons land, nog geen voor beeld bestaat, zij het ons vergund uwe vereeni- ging onze hartelijke gelukwenschen aan te bieden. R. V. A. V. Sparta" REIDT, Secretaris. Door de overwinning op N.A.C. i 1. Zondag heeft uwe vereeniging het ongeslagen Kampioen schap van Nederland verworven. Het is Ons eene behoefte het Ajax-bestuur en het kranige elftal, dat dit resultaat heeft bereikt, onze welgemeende gelukwenschen aan te bieden, te meer waar Uwe zustervereenigingen toch waarlijk haar wedstrijden tegen Uw XI-tal niet cadeau hebben gegeven. Moge deze zeldzame prestatie, tegenover Uwe land- genooten Uw XI-tal tot een prikkel zijn om straks in het buitenland den Nederlandschen sportnaam hooger op te voeren. Namens het Bestuur van H.B.S. J. G. PATER, 2e Voorzitter. K. J. W. KOCH, Secretaris.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1919 | | pagina 3