„De Algemeene" in Krasnapolsky op Zaterdag 16 Augustus 1919. 158.700! 7» CLUBNIEUWS DEK A. F. C. AJAX Van deze Algemeene" kan gezegd worden dat zij stond in het teeken der Augustus-zwoelte! Met dreiging van onweder in het uitspansel! Na de bui zullen wij elkaar nader spreken en wij willen thans slechts hopen, dat dan de tem peratuur weer frisch en behagelijk zal zijn. De praeses sprak 'n zeer juist openingswoord, getuigde van den grooten vooruitgang onzer club en uitte den wensch, dat Ajax steeds in sterkte en bloei al mogen toenemen. Doch vooral, dat Ajax zal blijken te zijn opgewassen tegen de gestage welvaart en indachtig het spreekwoorde lijke: het zijn sterke beenen die de weelde kunnen dragenzich zal weten te handhaven Zeer zekpr een welgemeende raad, dien wij gaarne onderschrijven. Na goedkeuring der notulen van de vorige Algemeene Vergadering, kreeg onze Secretaris ge legenheid de film van het Ajaxgebeuren 1918/1919 voor onze oogen te ontrollen en opnieuw bleek hij een uitstekend operateur, die door juiste keuze van opnamen een geslaagd beeld van het zoo schitterend afgeloopen seizoen ontvouwde. 'n Warm applaus huldigde den werker voor den geleverden arbeid. Gaarne zouden wij hier het een en ander ontleenen aan het opstel van den Heer Grootmeijer, doch waar onze plaatsruimte beperkt is, moeten wij met de vermelding ervan volstaan. Volgde het evenzeer hoogst verzorgde jaarverslag van onzen penningmeester, '11 specimen van perfecte boekhouding. De interessante cijfers werden met belangstelling gevolgd. Wij volstaan met te citeeren het totaal-cijfer der bezoekers, die in het afge sloten seizoen de Ajax-tourniquets passeerden om de verrichtingen onzer matadors te volgen of 'n gemiddelde van 9000 toeschouwers per wedstrijd! 'n Record! Hier is alle commentaar overbodig 1 Overigens getuigde dit finanpieel rapport van een alleszins gunstig boekjaar en het zal allen Ajacieden. tot tevredenheid hebben gestemd. Het deed eenigszins oizar aan, dat na voor lezing van dat verslag door een lid van Ajax werd verzocht, of het niet wenschelijk zou zijn in den vervolge de cijfers van het financieel jaarrapport te publiceeren. Een en ander gaf aanleiding tot warme discussie, die eindigde met een motie van afkeuring tegen den Heer v. d. Lee (die bedoelde vrij onbekookte vraag lanceerde) welke motie alleen dank zij een redactioneele onjuistheid werd inge trokken. De contributie voor 1919/1920 (punt 5 van de agenda) werd overeenkomstig bestuursvoorstel on veranderd gelaten. Waarna het Rapport der Kas Commissie (punt 6) getuigde van groote waardeering voor 's Heeren de Munnik's werken over het vorige finantieele boekjaar gunstig rapporteerde. Na een prettig intermezzo, n.l. uitreiking van medailles aan de Kampioens-elftallen (Ajax I, II, III, V en Ajax adsp. A) zijnde punt 8 der agenda, kwamen wij tot de Bestuursverkiezing. Eene aangelegenheid van volstrekt internen aard leidde tot een uitgebreid debat, d^it hier op neerkwam, dat enkele der thans zitting hebbende Ajax bestuurders bij eene eventueele herkiezing zich in ieder geval wenschten gevrijwaard te zien van offensies als die, aan welke het afgeloopen seizoen zich een lid had schuldig gemaakt. Wij stellen ons in deze zonder bedenken aan bestuurszijde en kunnen de houding der verga dering. met de feiten voor oogen, slechts als slap qualificeeren. Aan bovenstaande mededeeling, die wij geheel voor onze rekening nemen, zullen wfi voor het oogenblik niet veel toevoegen. Echter zouden wij alle leden, die het wèl met de ver- eeniging meenen, willen toeroepen: Weest paraat! En zorgt er voor de mannen, die de vereetiiging op zoo uitstekende wijze hebben gediend, die jaar in jaar uit zich de grootste opofferingen hebben getroost, die steeds voor het Ajax-belang op de bres stonden zorgt er voor, Ajacieden, die mannen te behouden. De heeren W. F. Egeman en J. J. Grootmeijer werden bereids in de functies van ie voorzitter en ie secretaris herkozen. Het late uur was oorzaak, dat de vergadering daarna moest worden gestaakt. Waarschijnlijk zullen wij op Zaterdag 30 Augustus a.s. bijeen zijn om het programma af te werken. Wij vertrouwen, dat een en ander vlot zal verloopen en Ajax den grondslag zal leggen voor een nieuw seizoen van onvermoeid en eendrachtig samenwerken. Amsterdam, 18 Aug. 1919. D. KNEGT. -J)

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1919 | | pagina 2