Begunstigt onze Adverteerders De Scandinavische toer. j ;6 CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX IV. Na de lunch amuseerde een groot deel der reizigers zich om en met de vroolijke Hollanders De Haan zette telkens weer nieuwe Engelsche liedekens in en te spoedig kwam de Duitsche kust in het gezicht. De visitatie in Warnemünde nam wederom een uurtje in beslag. Bij infor matie bleek, dat onze sneltrein naar Hamburg eerst om half vijf zou vertrekken. Warnemünde bleek echter een bezonder geschikt halte-punt. Een allerliefst strand met makkelijke ruststoelen noode ons tot een zitje. De fotograaf kwam er natuurlijk weer bij te pas. Eenige Heeren bezochten het Centraal Vlieg-depot te Warnemünde, waar men niet alleen een paar fraaie vluchten bijwoonde maar verder een kijkje nam bij de tientallen en tientalle# reuzen-machines, welke gereed stonden naar Engeland te worden getransporteerd. Hoe onnoemelijk ver de Duitschers het op het gebied der aviatiek gebracht hebben, bewezen eenige machines, welke een breedte hebben van 40 M. die 28 personen kuunen bevatten. Van de gelegenheid om touristen-vluchten te maken wordt door de Duitschers niet te druk gebruik gemaakt, trouwens daar was de stemming in Warnemünde nog niet geschikt voor. Na deze leerrijke uurtjes ontmoetten de reisgezellen elkander weer op het station. Het koude diner, goed ingepakt iri eenige koffers, werd te voorschijn gehaald en in den sneltrein gebruikt. Koolhaas gaf blijk veel tijdens de distributie geleerd te hebben en door dit talent kreeg ieder zijn gewicht! Des avonds om negen uur werd Hamburg be reikt. Reeds in Warnemünde kregen wij bericht, dat wij veilig Hamburg passeeren konden. Streitz- hótel logeerde ons wederom. Des morgens maakten verschillende lui een wandeling en zagen hoe enorm de stad door het brute optreden van het gepeupel heeft geleden. Het prachtige stadhuis dooreen kogelregen verminkt! Geen ruit van de groote magazijnen ongeschonden! Om half negen, het vertrekuur, bleken Smit en de Kruijff, niet present. Na een door twee lui, op de kamers ingesteld onderzoek, bleek dat de Heeren uit waren. Ook aan het station waren de achterblijvers niet. Goede raad was duur. Wij beslaten door te reizen en naar Streitz-Hótel te seinen. Achteraf bleek, dat op de verkeerde kamers gezocht was en de Heeren zich verslapen hadden. Het telegram bereikte hen niet, daar zij direct na ons een trein pakten. In Osnabrück wederom een middag eten! Weinig en slecht! De sneltrein uit Berlijn bleek een uur vertraging te hebben. De Haan "liet zich éven scheren, de sneltrein kwam binnen het uur vertraging voor en wij dachten reeds zonder Haantje te zullen vertrekken toen deze doodkalm kwam aanwandelen, den stationschef wenkte even te wachten en met een nuchter gezicht instapte. Clean shaved! In Oldenzaal gaf de Commissie belast met de huldiging van Ajax reeds een teeken harer belangstelling door den Heer Koomen te zenden. In Apeldoorn werd vriend Hollander als het ware besprongen, om zijn bladen afhandig te maken en voor we het wisten vielen we in de armen van moeder de Vrouw in het C.S. Hoewel tamelijk vermoeid fuifde het gezelschap nog eenige uurtjes door om zich daarna ter ruste te begeven. En daarmede kwam het slot van dezen groot- opgezetten toer, een toer welke een ^volkomen succes werd, bekeken uit amusement-oogpunt; als wij den laatsten wedstrijd te Kopenhagen uit schakelen, was echter deze toer ook sportief een volkomen succes. De herinnering rest ons! En hoe schoon deze zal zijn, door jaren heen, weet een ieder die deze 15 daagsche trip heeft meegemaakt. Kornerup, Killander, Overman, hurrah hurrah [hurrah Tigrarna! Heja .1 heja heja ■A

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1919 | | pagina 4