fr 75 Ik Varia. Frans Couton in het Nederl.-Elftal. Seriewedstrijden. Kampioenswedstrijden. Cricket. CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX 3 seizoenen te huren en de verplichting op ons te nemen de kleedkamers te laten opschilderen, zoo wel binnen als buiten, zoomede het noodnge ver stelwerk door den timmerman te doen aanbrengen. Een verzoek van de Ver. tot Bestr. v. Tuber culose om steun voor eenige verpleegden wordt afgewezen, daar speciale gevallen door ons prin- cipeel niet kunnen worden gesteund. Na debat wordt dan besloten om den spelers der elftallen, welke het afgeloopen seizoen kam pioen werden, ter herinnering een medaille aan te bieden. Spelers van Ajax I zal ter herinnering een groot model foto van een der kieken, in Scandinavië gemaakt, worden aangeboden. De Heer W. F. Egeman richt het woord tot onzen commissaris, den Heer J. Pelser en wenscht hem officieel geluk met zijn voorgenomen huwelijk onder mededeeling dat de vereeniging hem gaarne een geschenk zal aanbieden. De Heer de Munnik beplijt o.a. een voorstel tot verhooging der prijzen voor terreinkaarten. Na bespreking wordt de vergadering voor te stel len de entreeprijzen te brengen op: 1.50 overdekte I.— open o 50 staanplaatsen. ,,025 Terreinkaarten per persoon, geldig voor alle competitiewedstrijden, overdekte tribune 15. open tribune 10. De Heer Koolhaas verzoekt den secr, het N.V.B.- Bestuur nogmaals te verzoeken Ajax III in een grootere klasse in te deelen en tevens te vragen Ajax-Blauw-Wit of omgekeerd, niet zooals ge woonlijk als eerste nummer op het wedstrijd- programma te zetten 1 Tn verband met het feit, dat Germaan adsp. door een papieren overwin ning, kampioen der adsp -competitie geworden zijn. wil spr. het A. V. B.-Bestuur verzoeken,' dii kampioenschap te doen overspelen. Het Ajax- Bestuur deelt dit oordeel echter niet De convocatie van de Jaarl. Alg. Vergadering zal, wat werkende leden betreft, in het Clubblad gedrukt worden. De ondersteunende leden zullen apart uitgenoodigd worden. Waar eenige Bestuursleden buiten vertoeven, sluit de voorzitter deze vergadering, na een woord van dank aan de aanwezigen, om iiV4 uur. tribune. v!d E 'O E v»/ Wij vernemen dat Frans Couton alsnog uitge noodigd is als linksback te fungeeren in het Ned.- Elftal, dat binnen enkele weken in Stockholm zal spelen. Ten slotte zal Ajax dus drie spelers leveren, welke de eer van Nederland in Scandi navië hoog zullen moeten houden. Wij wenschen het drietal veel plezier en veel succes. Ajax heeft ingeschreven voor de wedstrijden om den Zilveren Wilhelmina Beker waarvan wij houdster zijn. Zoowel Ajax V als Ajax a adsp. hebben in de kampioenswedstrijden van den A. V. B. medege dongen. Ajax V in de kampioenswedstrijden van den A. V. B. ie klasse, Ajax a adsp. in de kam pioenswedstrijden der adsp. competities. Vooral de A adsp. hebben geducht pech gehad. Germaan werd n.l. kampioen door een 5-0 overwinning op Swift adsp. daar deze jongelui het Germaan terrein niet konden vinden. De twee eindstanden leverden: Kampioenscompetitie ie klasse A.V.B. gesp. gew. gel. verl. punten goals v. t. O. D. E. II 2 2 O O 4 7-2 T. O. G. I 2 1 o 1 2 4-3 Ajax V 2 o o 2 01-7 Kampioensompetitie Adsp. Germaan 2 1 1 o 3 7-2 Ajax A 2 1 10 3 5-4 Swift 2 o o 2 o 2-8 Wij vernemen dat a.s. Zaterdagmiddag Ajax wederom in een cricketwedstrijd in het veld komt, n.l. tegen V.V.A., dat j.l. Zaterdag A F.C. heeft geslagen. Voor eenige weken sloeg Ajax A. F. C. met een klein verschil, zoodat ons een aardige wedstrijd op het V.V.V.-veld, aan den Kruislaan, te wachten staat. De Ajax-ploeg zal o.a. oestaan uit Fr. Schoevaart, J. Schoevaart, Oudheusdeiq Prins, Th. Brockmann, J. Pelser, Aarsen, enz.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1919 | | pagina 3