Jaarlijksche Algemeene Vergadering MTiiiwr AM/TEPDAM/CHE «M *73IM MJ -ABONNEMENT/PPIJ/ f 2.50 DER JAAG EP4NCO PEG PO/T- WEQKENDE LEDEN QDATI/- NO. 14. VRIJDAG 15 AUGUSTUS 1919. 3DE JAARGANG. op Zaterdagavond 16 Augustus 1919, des avonds om 8 uur precies in een der bovenzalen van Café „Krasnapolsky", Warmoesstraat, Alhier. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 9. 10. 11. 12. 13. AGENDA Opening. Goedkeuring van de notulen der vorige vergadering. Jaarverslag van den Secretaris. Penningmeester. Vaststelling contributie seizoen 1919/1920. Rapport van de Kascommissie. Uitreiking der Kampioensmedailles. Bestuursverkiezing. Verkiezing Enquêtecommissie. Elftallencommissie. Kascommissie. Afgev. Gouden Hoofd, A.V.B. en N.A.U. Voorstel tot verhooging der prijzen van terreinkaarten. Wij noodigen U beleefd uit ter vergadering aanwezig te zijn. Secr Reijnier Claeszenstraat 2. Telefoon Z. 5005. Hoogachtend, AF.C „AJAX". HET BESTUUR. 8.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1919 | | pagina 1