r De Secretaris öer Hollanöers. CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX "^1 71 Dindags 24 Juni, onze vierde wedstrijd ook thans weer tegen een combinatie. Volgens zeggen thans 6 internationals in het elftal. Wij verschenen zonder Hordijk en Terwee, waarvoor Manus ten Herckel en Goosen invielen. Scheidsrechter was Jörgensen, een scheidsrechter zwaar gewicht, die zich uit den aard der zaak moeilijk kon ver plaatsen. Reeds direct gaat het hard tegen hard. De Natris wordt gebeukt en beukt terug. Fons Pelser kraakt den linksbuiten die op zijn beurt Smit in elkaar tracht te loopen. De partijen geven elkaar niets toe. Jörgensen vindt het prachtig en straft niets! Dat de wedstrijd zonder ongelukken afliep is heusch zijn schuld niet. 't Was onver antwoordelijk de spelers elkaar zoo te laten beulen. Veel over den wedstrijd schrijven lust ons niet. Daar was hij te onaangenaam voor. De uitslag was 3-1 voor de Denen. Hadden wij op onze beurt iets harder kunnen beuken, wij hadden met 3'1 gewonnen. De partij, die de pootigste knapen telde, won tenslotte. Joop Pelser kneusde zijn sleutelbeen licht en Gupflert wondde zijn arm. Verder hadden alle alle spelers rauwe en blauwe plekken doch beduidend werd, zooals gezegd, alleen J. Pelser gekraakt. De stemming was na afloop niet op het hoogte punt, wij waren eerlijk gezegd een beetje verblufd. Tot laat in den avond werd op de kamers in het hotel over deze onaangename vertooning na- geboomd. Woensdagmorgen, dus de ochtend van den laat- sten dag, werd gebruikt voor inkoopen. Des na middags boodt de Heer de Marez Oyens ons in de Marine Jachtclub een schitterende lunch aan. Daarna brachten wij een bezoek aan de in de haven liggende oorlogschepen Te vroeg, des middags om 4 uur, namen wij afscheid van onzen gastheer, gebruikten in Hotel Kongen of Danmark het galgenmaal, de auto's kwamen voor en om zeven uur stonden wij in het station H. Bh. om afscheid te nemen van onze vrienden en bekenden. De Heer en Mevrouw Overman waren het middel punt. Hartelijk werd hun dank gezegd voor alles wat zij deden om ons het verblijf in Kopenhagen alleraangenaamst te maken. Mevrouw Overman werd, voor al het werk wat haar man voor Ajax deed bij het arrangeeren van dezen toer, een souvenir aangeboden. Chabot en de overige vrinden werden k gegroet en voort ging onze sneltrein in de richting van ons vaderland. Om twaalf uur 's nachts werd te Nykjöping de reis afgebroken. Hotel Phoenix logeeerde ons zoo goed en kwaad als het ging. Den volgenden morgen om 7 uur ging het verder Het boottraject Djester-Warnemiinde bood thans min der bezwaren. Het weer was mooi en de zee kalm. Niet kalm was een meneer, die beslag wilde leggen op een onzer ligstoelen maar door onzen voo'rzitter het een en ander in zijn oor werd ge fluisterd, waarop de eerste afdroop. De lunch aan boord was weer luxieus. De visschen waren er deze reis naast. Vier zwakke magen bleven op dek, durfden uit hoofde van vermeende zeeziekte niet naar beneden en kregen geen lunch 1 Wordt vervolgd). Wij lazen in het Sports-Bladet van Kopenhagen onder dit opschrift onderstaand intervieuw, dat de Sportredacteur van dit blad, direct na den eersten wedstrijd van ons èlftal, met onzen secr. had. Het lijkt ons waarschijnlijk dat de indrukken van ons bestuurslid na den tweeden wedstrijd eenigermate gewijzigd waren. „Grootmeijer, die zelf een van Holland's bekende cricketspelers en snelste bowlers is, was over het geheel genomen, met de toer tevreden. ,,Wij zijn zeer dankbaar voor de hartelijke manier, waarop wij hier ter plaatse ontvangen zijn. De onpartijdige houding van het publiek heeft ons verheugd wij hebben in Hongarije, Oosten rijk, Frankrijk, Duitschland en België gespeeld en het voetbalpubliek daar leeren kennen, maar niemand van ons, die ontkennen zal, dat het Scandinavische publiek het beste is het weet het best het spel te waardeeren. En wat het spel zelf betreft, ja, wij beschouwen de Denen alsnog als de beste voetbalspelers op het vaste land, al zijn ze gedurende den oorlog ook iets achteruitgegaan ik geloof niet, dat er een land is, dat in de eerste jaren de Denen voorbij zal streven. Het veld schijnt mij uitmuntend, veel beter dan het onze in Amsterdam. Wij kunnen weliswaar in ons Stadion 40.000 menschen bergen, doch wat de speelplaats zelf betreft, de Arena, is deze „annahernd" zoo goed niet als die van Copenhagen.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1919 | | pagina 3