Ingetrokken de candidatuur: J. Lagerwaard en W. Lagerwaard als werkend lid. I Varia. j Het Nederlandsch Elftal naar Scandinavië. Personalia. Van twee huwelijken. CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX r~ 70 F. Kermer, Nassaukade 351, door het Bestuur. H. Geleerd, Binnen Bantam str. 34, O. H. Dabroek, J. P. Heijestraat 140, door Gebr. Dabroek H. F. Havekost Jr., N. Prinsengracht 7, door het Bestuur. Reijnier Claeszenstr. 2. J. J. GROOTMEYER, Telefoon Z. 5005. Secretaris. De dagbladen hebben het bericht gebracht, dat Henk Hordijk en Wim Gupffert voor bezetting eener plaats in de ploeg tegen de Scandinavische landen-elftallen in aanmerking komen en dan ook de grootsche toer naar het Noorderland opnieuw zullen ondernemen. Onze felicitaties daarmede! Het was alleen door plaatsgebrek, dat wij in ons vorig nummer geen melding konden maken van het huwelijk van onzen elftalier Fons Pelser, zoodat dit onvermijdelijk tot dit nummer ver schoven moest worden. Fin nu werden wij dezer dagen verrast door de aankondiging van nog een alliantie, waarin de naam Pelser betrokken is. Niemand minder dan onze populaire captain n.l. zal zicji, het voorbeeld van F'ons volgend, in het huwelijksschuitje begeven. Dat is dus wel 'n heel prettige taak beide broers in één nummer te kunnen gelukwenschen met de verwezenlijking van hunne huwelijksplannen. Wij haasten ons zulks hierbij te doen en richten onze hartelijkste gelukwenschen tot Fons en Jo, benevens de béide mevrouwtjes Pelser, wel ver trouwend dat de huwelijke staat geen beletsel zal zijn voor '11 voortdurende belangstelling in onze vereeniging, zoowel van de zijde onzer kranige Pelsers, als hunner respectievelijke gaden! tjt De Scandinavische toer. III. Nog voor de pauze maakte Theo Brokmann op uitstekende wijze gelijk. Na de rust gin'g het spel wederom gelijk op. De Denen maakten twee en ons elftal een doelpunt, zoodat wij verdiend ver loren met 3-2. Wij kunnen echter met bizondere voldoening op het resultaat van dezen wedstrijd terugzien, daar de Denen niet minder dan zeven internationals in het veld brachten. Na afloop begaven we ons in auto's hötelwaarts; de spelers moesten zich ijlings verkleeden en des avonds om 6 uur zat een gezelschap van 60 personen in Wivel aan een diner, aangeboden door Akad. Boldklubben. Hartelijke woorden werden door den voorzitter der tafel gespróken. Egeman liet terecht in een speeeh voelen, dat men ons feitelijk knollen voor citroenen had verkocht, waar wij overeen waren gekomen geen combinatie maar de Boldklubben te ontmoeten. Evenwel niets kon onze goede luim bederven. Er heerschte onder het diner een reuzenstemming, welke ten top steeg toen de Denen en Hollanders om beurten 's lands wijsjes gingen zingen. Na afloop trok het geheele gezelschap Tivoli in en toen 'de klok van twaalf koud was hadden wij den zooveelsten onvergetelijke feestavond achter ons. Des Maandagsmorgens haalde men ons reeds vroegtijdig af vo<tr een nieuwe trip. Deze keer naar de badplaats Klampenborg. Via Hellerup, een buitenstadje van Kopenhagen, bereikten wij het schoone Klampenborg. Het weer was slecht, de stemming enorm en de lunch prima. Kerst om zes uur kwamen wij thuis, dineerden in haast en waren toen te gast bij circus Schuman om een keurig programma bij te wonen. Vooral toen de paarden met de Hollandsche vlaggen binnen- draafden was het gejuich van onze jongens bijna niet tot bedaren te brengen. Na afloop fungeerden eenige Heeren, onder lei ding van Inspecteur Egeman, als politieagent om te zorgen dat de verschillende spelers onder de wol gingen. Om een uur kon deze brigade inrukken daar alle hens binnen was, althans volgens den omkoopbaren portier!! Best mogelijk dat de red- dingbrigarde tenslotte nog het haasje was

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1919 | | pagina 2