veq^hijntA VRIJDAG 1 AUGUSTUS 1919. 30E JAARGANG. Kennisgeving. Jaarlijksche Algemeene Vergadering Op Zaterdagavond 16 Augustus 1919 des avonds om 8 uur precies in een der bovenzalen van Café „Krasnapotsky", Warmoesstraat, Alhier. Clubbericht. Verbod. Verloren geraakt J •ABONNEMENT/PRlV f 2.50 DERJAARECANCO PER PO/T- WECKENDE LEDEN GCATI/- NO. 13. Men gelieve nota te nemen, dat het Besluit der Algemeene Vergadering: „Ondersteunende leden worden niet meer aangenomen" nog steeds van kracht is. Herhaaldelijk worden candidaten opgegeven voor ondersteunend lid, welke op gaven echter terzijde gelegd moesten worden. AGENDA: (voorloopig) 1. Opening. 2. Goedkeuring van de notulen der vorige vergadering. 3. Jaarverslag van den secretaris. 4. penningmeester. 5. Rapport van de Kas-commissie. 6. Bestuursverkiezing. 7. Verkiezing Enquête-commissie. 8. Elftallen-commissie. 9. Kas-commissie. 10. Afgevaardigden Gouden Hoofd, A. V. B. en N A. U. 11. Wat verder ter tafel komt. Het Ajax-Bestuur. 4* - is, ingevolge reglement, verboden wed- Het strijden te organiseeren, waarbij een „Ajax-elftal" in het veld komt, buiten het Bestuur der vereeniging om. Overtreders zullen door het Bestuur ter ver antwoording geroepen worden. HET BESTUUR. de keeperstrui van ons lid K. Andriesse, tijdens den toer naar Scandinavië. Daar de trui waar schijnlijk abusief is ingepakt en in een der tasschen is terecht gekomen wordt men verzocht even te berichten, waar de trui is. Van onze Enquêtecommissie. i Voorgesteld als werkend lid, de Heeren A. F. J. Heinhuis, Beukenplein 26, door het Bestuur. S. van Gelderen, Bloedstraat 16, G. C. Kuhlbauch, Rhijnv. Feithstraat 37, door D. v. Raan en A. Roris Tr. als adspirantlid, de jongeheeren: J. Klokkemeijer, (adres opgeven s v. p.) door J. Schweppe en L. Visser. H. L. Sijberden, Kinkerstraat 163, door het Bestuur.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1919 | | pagina 1