64 CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX Ik mooiste gedeelten onzer reis. Het traject, plm. iV2 uur, was te kortl Reeds spoedig daagde de Zweedsche kust aan den horizon. Het gezelschap was inmiddels tot 18 personen geslonken, daar Koolhaas nog een paraaf bij den Zweedschen consul te Kopenhagen moest halen op z'n pas, hetgeen eerst Maandagmorgen kon geschieden. Hij zou dan het trio Egeman-Natris- Hordijk opwachten en des Maandags doorreizen. De slaapwagens stonden reeds aan het station Malmö gereed. Onze plaa.sen waren spoedig ge vonden. Wij maakten het ons in de ruime slaap wagens zoo gemakkelijk mogelijk en onder het zingen van de meest populaire Hollandsche liedjes, (de Zweden waren hierover verrukt) vertrok de trein naar Stockholm. De streken welke wij door- spoorden waren fraai. Uitroepen van bewondering waren niet van de lucht. Het was jammer, dat de nacht kwam en al het schoons aan onze oogen onttrok. We gingen ter ruste, de een sliep iets beter dan de ander, en werden den volgenden morgen door den controleur der slaapwagens ge wekt met een ,,Halbe Stunde bis Stockholm!" Allerheerlijkst lag Stockholm daar toen wij schier eindelooze tunnels doorgespoord waren. Aan het station werden wij hartelijk begroet door de Zweedsche officials, o.m. Kornerup, Kil- lander e a., welke in de komende dagen onze beste vrienden zouden worden. Tegenover het station, in het groote Hotel Continental, werden onze kamers betrokken. Een ontbijt, opgediend door Froekes, smaakte allerbest. De stemming bleef boven A.P Des namiddags om vier uur begonnen wij onze eerste trip. Na een prachtrit met de rader-tram door de bergen, werd aan den oever van een rivier in een Zomer-Restaurant gedineerd. Kornerup sprak hartelijke woorden van welkom en Grootmeijer diende hem daarop van repliek. Vervolgens gingen wij naar het Stadion, zeker zoo mooi als ons Stadion te Amsterdam, en zagen daar den wedstrijd Djurgarden-Deensche combinatie. We hielden ons hart vast. Ruwer spel dan dien avond hadden wij nog nooit aan schouwd. Vooral de Denen smeten en trapten maar rëfak en geheel onder den indruk van het geen wij gezien hadden gingen wij stadwaarts. Dat zou den volgenden dag wat beloven 1 De aanwezige officials hadden ons echter reeds verzekerd, dat de Zweden tegen Holland heel anders zouden spelen en hun voorspelling bleek juist. Dinsdags 10 uur 's morgens arriveerde het viertal nakomers onder een luid gejuich der 18 andere reizigers. Grootmeijer en Andriessen sleepten zich moeizaam de stad door om de papieren voor de terugreis in orde te gaan maken, terwijl de overigen zich rustig hielden, gingen baden of zich lieten masseeren voor den wedstrijd: TIGRARNA-AJAX. Ca. 12000 toeschouwers vulden het Stadion voor een goed deel toen Knud Nilson het sein gaf tot den aanvang. Een gedetailleerd verslag te geven van den wedstrijd lijkt ons overbodig. De -dagbladen hebben voldoende over onze pres taties geschreven. Wij zullen dus vólstaan met eenige indrukken. Het spel der Zweden was fair. De tegenstanders waren zwaar doch speelden volkomen eerlijk. Ajax liet een goed spel zien, vooral in de tweede helft, toen wij overtuigd waren, dat de wedstrijd gewonnen kon worden. Delsen, Terwee en Hordijk hebben schitterend gespeeld. Trouwens het geheele team, niet het minst Smit, heeft keurig gewerkt. De overwinning was volkomen verdiend. Het publiek gaf herhaaldelijk luide teekenen van instemming. Vooral Delsen "bleek de popu laire speler van het veld. Den volgenden morgen waren de bladen vol lof over de Ajax prestaties. In alle toonaarden werd ons lof toegezwaaid. Verschillende bladen geven teekeningen van spel en spelers. De Hollanders werden in Stockholm populair en aan de rood-witte lintjes zagen de beleefde Zweden reeds of men met een Hollander te doen had. Des Woensdags maakte Kornerup en Killander met ons een nooit te vergeten trip naar Salsjö baden met de boot. Overweldigend was het na tuurschoon dat wij aanschouwden. In Salsjöbaden ging het gezelschap zwemmen, daarna lunch in Bad-Hötel Salsjöbaden, waar Luitenant Killander de tafel presideerde en een vriendelijke speech hield, die door Egeman even vriendelijk als correct werd beantwoord. (Wordt vervolgd).

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1919 | | pagina 4