r CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX A 63 Hartelijk was liet afscheid van de achterblijvers. Nadat door het Panorama een kiek genomen was vertrokken wij, hartelijk nagewuifd door familie leden en bekenden, naar vreemde gewesten. Oldenzaal was spoedig bereikt. Hier was reeds bericht van Lissone, dat Zaterdagmorgen de Natris en Hordijk zouden vertrekken, welke spelers tevens het achtergebleven materiaal zouden mee brengen. Des namiddag om drie uur was Osnaferück bereikt, waar ons een ,,tüchtiges Mittagessen'' werd voorgezet, welk middageten de Haan telkenmale de verzuchting ontlokte de reeds spreekwoor delijk geworden verzuchting: Wo ist Holland? De aansluiting naar Hamburg was juist optljd. Reeds in een propvolle trein vertrokken wij, doch hóe dichter wij Hamburg naderden des te meer reizigers instapten. Egeman was al -spoedig vani zijn eerste kistje sigaren afgeholpen, vooral toen bleek dat de vele Duitsche zeelieden, die naar Hamburg reisden, verzot waren op Hollandsche sigaren. Precies half elf arriveerden wij Haupt- bahnhof, Hamburg. Na een korte wandeling be reikten wij Hotel Streitz, waar een voor Duitschland uitstekend avondeten ons wachtte -Hamburg was in pikdonker gehuld en wij besloten dus maar spoedig onder de wol te gaan. In een in hotel Streitz gereed liggend telegram werd ons bericht, dat Hordijk en de Natris zouden vertrekken. Men verzocht ons een bestuurslid te Hamburg achter te laten om de heeren op te vangen. Met deze taak belastte zich onze voorzitter, de heer Egeman, terwijl de overige reizigers zich den volgenden morgen op reis begaven naar Kopenhagen. Met leege magen! Het ontbijt in Streitz'hotel bestond n.L uit twee dunne sneedjes zuur brood, zonder botër en een kopje lindenbloesem, zonder suiker of melk! Met. leege magen gingen we dus verder. Twee broodjes van Theo Brokmann werden in onze coupe eerlijk verdeeld en verslonden. Het traject Hamburg-Warnemünde was tamelijk rustig, weinig reizigers een spraakzame juffrouw de tirade" gedobbel in den trein eigenlijk een beetje grof niet meer doen jongens en als men zijn hoofd buiten het coupéraampje stak veel windIn Warnemünde storm! Hoog sloegen de golven tegen het strand, zoo ver ons oog reikte schuimende koppen in zee! Na door de Duitsche douanen gevisiteerd te zijn en een onzer letterlijk in z'n zwembroek ge zet werd, (schrijver dezes echter door uitreiking van een kwatta aan de visitatie ontkwam), stapten wij aan boord van het stoomschip „Danmafk" dat ons zou overbrengen. Nauwelijks waren wij aan boord of eenige reizigers voelden zich al onbe hagelijk. De boot stampte geweldig. Een smakelijke lunch in de keurige ie klas kajuit vermocht ons niet op te kikkeren. Reeds spoedig raakte de eerste onklaar, die naar boven scharrelde en zijn halve lunch aan de zee schonk. Nauwelijks was een schaap over de brug of er volgden er meer. Vooral onze secretaris kreeg het verschrikkelijk te kwaad. Meei dood dan levend bereikte dit slachtoffer de overzijde, Denemarken, terwijl op de gelaatstrekken van verschillende zeehelden de sporen der zeeziekte duidelijk zichtbaar bleken. Een knus treintje trok ons Denemarken in (de visitatie had aan boord plaats gevonden). Een gedeelte der reizigers vermaakte zich met een Noorsche schoone, welke over een allerliefst stem geluid scheen te beschikken, de overigen waren druk in gesprek met eenige Denen, deden althans moeite er iets van te snappen! Des avonds om negen uur werd Kopenhagen bereikt, waar de de heer en mevrouw Overman ons allerhartelijkst begroetten. Met auto's ging het gezelschap naar Hotel Kongen of Danmark'', de kamers werden ingedeeld en binnen het kwartier zaten wij aan een smakelijk diner, dat we ons goed lieten smaken. Kopenhagen bleek een prachtige stad. Nog den zelfden avond ging een deel van het gezelschap naar Wivel en Tivoli, andere heeren vermaakten zich in de Harmonie en wij waren het er roerend over eens, na de wedstrijden in Stockholm, zouden wij ons hier uitnemend vermaken. Des Zondags namiddags namen wij op het terrein van de Akad. Boldklubben een kijkje bij den kampioenswedstrijd Akad. Boldklubben - Nijkjoping Valstar. Een wed strijd met goed spel, vooral in de tweede helft, doch we waren het eens over het punt, dat de Boldklubben door ons geklopt kon worden. Na den eten scheepten wij ons in op het stoom schip :„Malmö". De Haan nam telefonisch afscheid van den koning van Denemarken, welk "afscheid groote hilariteit veroorzaakte. Het weer was goddelijk. Het was een van de

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1919 | | pagina 3