W i KÉ i sl :1 »J* m FI<I H i*:*J stft!M Ml •ABONNEMENVpRIV f 2.50 PER jaar FRANCO PEG po/t- WECKENDE LEDEN gpati/ NO. 9. ZONDAG 1 JUNI 1919. 3QE JAARGANG. AJAX WEDEROM KAMPIOEN VAN NEDERLAND. Om het Kampioenschap van Nederland. MN [<UV^KIM »I*M I i I i1£l In de stellige meening verkeerende dat Go Ahead er in zou slagen Be-Quick te Groningen te slaan werden wij j.L Donderdag om ongeveer kwart over vieren op het Ajax-terr.ein niet weinig verrast door een telefoonbericht, dat de Groningers Go-Ahead met i—O hadden geslagen. Even later kwam via Rotterdam een zelfde bericht, waardoor een en ander werd bevestigd. Natuurlijk was de stemming in Ajax-kringen na deze aangename tijding enorm. Ajax wederom kampipenl Thans, na een schitterend seizoen, waarbij geen onzer tegenstanders er in slaagde ons kranig elftal er onder te houden! Plaatsgebrek belet ons heden uitgebreider over dit heugelijke feit te schrijven Wij volstaan voor dit nummer met zoowel elftal als clubbestuur hartelijk geluk te wenschen l v»/ Na de zevende ronde nog aan de spits! Go-Ahead handhaaft zich. De wedstrijd tegen A.F.C. eindigt met 'n betreurenswaardig' incident. Zal Ajax Zondag a.s. de hattrick verrichten? De beslissing is thans niet ver meert De Meersche kampioenen hebben tot heden de zware aan vallen hunner tegenstanders in deze kampioenscompetitie schitterend doorstaan en het heeft er dan ook allen schijn van dat wij op Zondag 1 Juni a.s. de kampioénstrophee voor ons eerste elftal kunnen ontplooien. De wedstrijd trgen Go-Ahead op Zondag 17 Mei was van het grootste belang voor de beslissing. Het is duidelijk, dat wij Ajax-menschen van harte hoopten op 'n revanche voor de 1—0 nederlaag van het vorige seizoen, doch het taaie Koekkenieren- team wist zich andermaal te handhaven, Wij hechten er waarde aan te verklaren dat Go-Ahead ditmaal volkomen correct speelde al zoekt dit elftal ook zijn kracht in forsch spel. Een en ander mag, wat het verloop aangaat, gerust op rekening gesteld worden van de keurige leiding van scheidsrechter Mutters. De wedstrijd, rijk aan spanning, eindigde in een puntloose draw, waarmede de geelrooden minder gebaat waren dan wij. Tegen A F.C Voor de zevende kampioensmatch tegen A.F.C. bestond be grijpelijkerwijze niet minder belangstelling. Het buitengewoon betreurenswaardig slot van dezen overigens interessanten strijd, is voor ons aanleiding 'n scherp protest te richten dot die spelers, welke door hun optreden aanleiding hebben gegeven tot dit hoogst onverkwikkelijke incident. De uitwerking naar buiten van zulk een vertooning is eenvoudig onherstelbaar fataal en geen twintig geslaagde sportvertooningen kunnen goed maken wat eeu enkel treursptl, als de Ajax-A.F.C. wedstrijd, voor nadeeligs uitwerkt. De pers heeft natuurlijk niet na gelaten van het geval de meest scheeve voorstellingen te geven. Met name heeft het Nieuws van den Dag een lezing ten beste gegeven, die ons in hooge mate heeft geërgerd. Wij bedoelen hier voornamelijk de partijdige wijze, waarop het blad meende zich moeten uiten over het optreden der Ajacieden. De correspondent liet zich n.l. inlichten door Kooij (nota bene!) en het is daarom duidelijk op welk een onpartijdige wijze de toedracht der zaak door den N. v. d. D.-correspondent is gerecenseerd. De zeer kiesche mijnheer besluit zijn frisch betoog met een opmerking over de rumoerige stemming van het publiek en schrijft o.a.: „Speciaal op Delsen had men het voorzien, de bleëke kampioen werd» door eenige aanhangers geëscorteerd, in een rijtuig weggewerkt." Commentaar overbodig. Indien wij, in onze kwaliteit als redactie van het cluborgaan van Ajax, ons niet boven chauvinisme konden stellen, wat zou er dan van onze verslaggeverij terecht komen! Wat echter te

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1919 | | pagina 1