De Scandinavische toer. ?jr 15 Juni' V CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX Ajax heeft zich slechts met inspanning van alle krachten tegenover het uiterst vurige spel der Koekkenieren weten te handhaven. Eerst tegen het einde trad een periode van hopeloos en tact loos spel aan Ajaxzijde m, het was na den 2 2 stand, en menig gilletje klonk op uit de kelen der beangste Ajax-damesl! Direct van den aftrap ging het in fiksch tempo er op los. Het was voor onze mannen bijna on doenlijk zich de „koekmenschefi" van het lijf te schudden. Geen oogenblik verslapte de geelroode furie en als duivels zaten deze Oostelijken op den bal. Er waren tal van spannende momenten, te veel om alles te releveeren. Het spel was daarbij razend vlug en verplaatste zich van doel tot doel. Vergeefs trachtte Willing het bij te houden. Uit 'n niet voldoenden verwerkten bal kreeg na plus minus twintig minuten spelen Go-ahead de leiding, en eerst kort voor de pauze wist van Dort uiterst handig gelijk te maken. De tweede speelhelft was zoo noodig „vuriger". Opnieuw veroverde Go-ahead de leiding en Ajax kon er met geen mogelijkheid doorheen komen. Onder het geloei van de opgewonden Deventenaren ver streek de tijd. Tal van kansen gingen voor ons verloren en wij keken bedenkelijk op ons klokje. Gupffert bracht met 'n akelig hard schot redding, toen nog 8 minuten te spelen waren. Geheel Go-ahead stond in die resteerende angstige minuten voor Smit, die zich echter, dank zij de geza menlijke, ,schoonmaakevoluties" wist te handhaven Toen het einde weerklonk loosden we'n diepen zucht I De regeling voor onzen grooten toer naar Dene marken en Zweden zou, we waren hier bij voor baat van overtuigd, groote moeilijkheden met zich brengen. Dat wij echter na drie maanden brief wisseling voeren en het wisselen van tal van telegrammen thans nog nfet definitief gereed zouden zijn, is wel een tegenvaller. De Zweden bleken miuder pretentieus dan de Denen en de Zweedsche wedstrijden zijn dan ook betrekkelijk eenvoudig V. 47 geregeld. Door tusschenkomst van den Heer H. G, Willing te Stockholm kregen wij contact met den Heer C. L. Korner.up, Hon. Secretary van Svenska Gymnastik en Idrottsföreningarnas Riks- forbund, welke Heer er vrij spoedig in slaagde twee wedstrijden te organiseeren, resp op 17 en 19 Juni te Stockholm. Den eersten dag tegen Djurgardens Idrottsförening en den tweeden dag tegen Forenade Fotbollklubben Tigrarna De wedstrijden in Kopenhagen te spelen brachten echter, w'e schreven dit reeds, groote moeilijkheden met zich. Behalve dat wij niet direct tot overeenstemming kwamen wat betreft het finantieele gedeelte stuitten wij ook op het vaststellen der data. Men schijnt n.l slechts één* geschikt terrein in Kopenhagen te hebben, dat op de verschillende dagen reeds verhuurd is. Zondagnacht j 1. werden wij verrast met een telegram uit Kopeuhagen dat men ons 29 Mei en 1 Juni verwacht Waar echter op 17 en 19 Juni a.s. te Stockholm gespeeld wordt seinden wij, dat spelen in Kopenhagen slechts dan mogelijk is als men 14, 15, 22 of 23 Juni aanwijst \fyij zien dus verder met belangstelling den uitslag van ons laatste telegram tegemoet. Over de medewerking van onze spelers hebben wij niet te klagen. Definitief hebben de spelers, Smit, Couton, Terwee, J. Pelser, Hordijk, Gupffert, Delsen, de Haan, Brokman, de Natris, Goosen, de Kruyff en Kooge toezegging 'gedaan uit te komen. Of Jan v. Dort medegaat is ons niet bekend terwijl Fons Pelser mededeelde waar schijnlijk verhinderd te zijn. Verder zullen de officials: W. F. Egeman, H. R. Reijenga, M. J. Koolhaas en J. J. Groot- meijer, met trainer Reijnolds, het gezelschap com- pieteeren. Sinds eenige dagen zijn de verschillende Heeren bezig hunne paspoorten in orde te maken. De inter nationale toestanden zijn helaas nog weinig geschikt om op een vlugge afdoening te hopen. Echter wordt alles in het werk gesteld om de papieren tijdig gereed te hebben. Het voorloopig reisplan is als volgt .vastgesteld Dinsdagmorgen 10 Juni vertrek uit Amsterdam. 14 Juni: wedstrijd te Kopenhagen. Des avonds vertrek uit Kopenhagen met den

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1919 | | pagina 3