'iMfÈiM»7±\HAS 41 i*>JI'*7±\IMMJ WEDSTRIJD NEDERLAND-ZWEDEN, j -*• Prijzen. Het Neöerlanösche Elftal. •ABONNEMENT/PDIJ/ f 2.50 DEE JAAG-EPANCO PEG PO/T- WEQKENDE LEDEN QPATI/ NO. 8. DONDERDAG 15 MEI 1919. 3DE JAARGRNG. Wij verwijzen naar de in ons vorig blad voor komende mededeel-ingen. Zooals men weet kan ieder werkend lid van Ajax, 2 plaatsen bestellen. Wij kunnen echter niet garandeeren dat het be stelde aantal, evenmin als de gewenschte rangen geleverd kunnen worden. Staanplaatsen amphitheater f i; langs het veld 1.50 Zitplaatsen«in den ring (dus om het veld) 2.50 open tribune 2.50 zijvakken overdekte tribune 4. middenvak 5.— Bestellingen worden aangenomen tot uiterlijk Zaterdag 17 Mei a.s Leden, welke plaatsen aanvroegen, wordt ver zocht vóór 20 Mei a.S. postwissel te zenden met het verschuldigde bedrag. Aanvragen, waarvoor geen bedrag binnenkomt, worden terzijde gelegd. Men koope alleen voor zichzelf en niet voor anderen Reijnier Claeszenstr. 2. Telef. Z. 5005. J. J. GROOTMEIJER Secretaris. Zoo is dan eindelijk de ploeg samengesteld, die het Nederlandsche Voetbal op den tweeden Pink sterdag a. s. in den wedstrijd tegen het Zweedsche nationale team zal vertegenwoordigen. In het elftal nemen vier onzer spelers een plaats in Hordijk, Brokmann, Gupffert en de Natris en wij haasten ons, dit quartet hiermede van,harte geluk te wenschen. Het elftal als geheel maakt ontegenzeggelijk een uitstekenden indruk, wat nochtans niet wegneemt, dat onze meening over de samenstelling niet on verdeeld gunstig is. Indien Göbel zich zelf piet overschat en hij inderdaad nog over die geweldige lenigheid en juisten kijk op het spel beschikt, die hem eenige jaren terug tot een „doelwonder'' maakten, dan zal. onze nationale ploeg met Denis en Verwey als backs eene achterhoede blijken te bezitten, die ons bij voorbaat geruststelt. Eveneens is de aanval een linie van ongekende sterkte. Brockmann's taak zal zijn de Zweedsche verdediging voortdurend voor puzzles te zetten door zijn ongeëvenaard spelverdeelen. Dat hij daarbij zijn eigen vleugelspelers heeft is 'n voor deel, dat niet nader behoeft te worden toegelicht. Ongetwijfeld heeft de E. C met deze overwegingen rekening gehouden en door tusschen deze drie Ajacieden 'n paar geweldige schutters en tactici

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1919 | | pagina 1