fT IV_ Een spannende wedstrijd. CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX 43 En voor de zooveelste maal faalde alle menschelijke berekening en stonden de profeten in den vinnig kouden Noordenwind van dezen onlente-achtigen Aprildag. Be Quick heeft hier niet onaardig gespeeld. We zouden zoo zeggen dat dit 'n grillig elftal is. Dan eens speelt het een goed doordacht spel, en even later is het een en al onbenulligheid. Voor 'n tegenpartij die niet op haar qui vive is, kan dat soms een onaangename verrassing beteekenen. Het zou ons bitter zijn tegengevallen, indien Ajax zich zulk een verrassing had laten welge vallen, ofschoon we niet kunnen beweren dat wij ver van zulk een surprise af waren. Nadat de Ajacieden het aantal goals tot drie 1 hadden opgevoerd (waaronder 'n paar sublieme) meenden zij zich in veilige haven en konden nauwelijks vermoeden, dat de strijd nu eerst recht een aanvang nam. Niet geheel onfortuinlijk openden de Noorder mannen hunne score, toen het bruine monster 'n paar sprongetje maakte van de bovenlat naar de doelstreep. Scheidsrechter Eijmers meende dat de bal gezeten" had en wij gelooven wel dat hij het bij het rechte eind had, ondanks het afwijzend hoofdschudden van vriend Couton, die begrijpe lijkerwijs niet veel voelt voor tegenpunten. Di t buitenkansje gaf intusschen onzen Noordelijken burgers moed en '11 fraai tweede doelpunt kwam ter wereld tot onmetelijke vreugde van de Be Quickers,die zich volkomen gelijkwaardig begonnen te gevoelen met de Meersche triomphatori. Het moeten sterke voetbalbeenen zijn, die de kracht van 'n geoefende en geroutineerde ploeg als de Ajax-elf kunnen weerstaan, de beenen echter om die kracht te breken bezat Be Quick zeker niet. Ofschoon wij gaarne toegeven dat de Groningers, in hunne goede buien, een respectabele ploeg vormen, vinden wij door elkaar deze kampioenen toch vrij wat minder dan de Westelijke kam- pioens-elf. Het N A.C.-elftal maakte b v. op ons 'n heel wat soliedereu indruk en het Zuiden zal het in dezen kamp naar onze meening dan ook verder brengen dan het Noorden. Intusschen wist het Ajax-elftal zich te hand haven. Zij het dan ook met moeite. Het vlotte dezen dag over het algemeen niet erg in de voorhoede, hoewel onze mannetjes vaak pech hadden met hunne schoten. De overlat be wees meermalen den kleinen, onzekeren maar niet onhandigen Groninger doelman uitstekende diensten. Resumeerendeeen weinig interessante strijd, dien wij ons zeker anders hadden voorgesteld. Tenslote nog een opmerking. De hinderlijke gewoonte van een deel van het publiek, om zich enkele minuten voor het einde van den wedstrijd langs de zijlijnen op te stellen en daar het uitzicht van alle tribunebezoekers te belemmeren, neemt steeds grooter afmeting aan. Aan ons bestuur het verzoek nu eens en vooral in te grijpen, de aanwezige politiewacht speciaal 'n kwartier voor hét einde op die plaatsen te doen surveilleeren en onverbiddelijk alle menschen die blijven staan te doen verwijderen. Desnoods met gestrengheidGeen halve maatregelen s.v.p. Het gevolg is allerlei onaangename opmerkingen en ruzietjes op en voor de tribune. Door één maatregel zijn zij te voorkomen, en duizendtallen kijkers, die den wedstrijd rustig tot het einde toe willen volgen, zijn er door gebaat. 111. Zondag 27 April 1919. A.F.C.Ajax: 1I. De roodbaatjes hebben zich in deze ontmoeting in het Stadion duchtig geweerd, evenals de A F.C. supporters, welke hun keelen geen rust gegund hebben bij het aanmoedigen hunner favorieten. Hun verheugde gezichten toonden maar al te zeer aan dat men du >bel en dwars tevreden was met het bereikte resultaat Onze jongens hebben weer eens aangetoond, dat niet alleen technisch goed spel voldoende is een ploeg de overwinning te .brengen, maar dat de noodige geestdrift daarbij niet mag ontbreken. Onze achterhoede heeft uitstekend gewerkt al werden eenige fouten gemaakt, de middenlinie heeft de voorhoede voldoende van goed aange geven ballen voorzien, maar de laatste linie heeft te weinig feu sacré gehad om eenige ballen langs Borneman te jagen. Er werd tot in de perfectie gecombineerd en zooals gezegd, technisch stak

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1919 | | pagina 3