J. L. VAN DORT Jr. A. J. Maasen. Huwelijk. J. Bieshaar. CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX Even voor halfdrie komen zij aan het loket van H.B.S zonder geld voor plaatsbewijzen. De een begeeft zich naar het loket en vraagt naar aen der Heeren van het Bestuur van H.B.S. Deze verschijnt spoedigDe zaak wordt hem blootgesteldMoesten zelf spelen, in Weesp leden Ajax hebben trein gemist zijn nu maar gauw naar den Haag gekomen Doch met het oog op de groote veiligheid wan neer wij spelen, steken wij niet te veel geld bij ons Hier heeft U onze kaartjes, morgen zullen wij U het geld voor de plaatsbewijzen per postwisseltje opzenden Doch deze Heer blijkt de goedheid zelf te zijn Neen, Mijnheer dat is heelemaal niet noodig, ik zal U wel twee plaatsbewijzen geven voor de overdekte tribune Met werkelijk gemeende dankbaarheid danken zij deze Heer voor zijne welwillendheid Ze komen alsnog net op tijd om den aftrap te zien Doch reden tot juichen kregen zjj niet, daar Ajax niet kon doelpunten Platzak keeren zij beiden in Amsterdam terug, zonder een halve cent over, maar bij het afscheid- nemen drukken zij elkaar geroerd de hand met de woorden Wij hebben nooit zoo een lol gehad met geld als nu zonder." RÉTEKETÉ 1 Personalia. j Ditmaal geen bericht over de spelprestatiês van het Ajax-kanon, doch een mededeeling die op geheel ander terrein ligt. Om met de bekende deur in huis te vallen: Jan van Dort gaat in het huwelijk treden. De plechtigheid zal op 24 April a.s. plaats vinden te Haarlem en Jan zal daarbij Mej. Lida M. van Saaie ten altaar voeren. Wij haasten ons het a.s. echtpaar geluk te wenschen en willen even memoreeren, dat ofschoon van Dort nu officieel naar Arnhem gaat verhuizen hij de Ajax-kleuren trouw zal blijven. Een en ander dank zij de medewerking van de a.s me vrouw van Dort, 'n pur-sang Ajax-enthesiaste. Het echtpaar leve in voorspoed en onze ver- eeniging zij daarvan getuige, vele lange jaren. 39 Binnen enkele dagen zal onze vriend A. J. Maa sen in de wandeling genaamd „Zwarte Piet" zijn vriendenschare verlaten en naar Insulinde ver trekken. Dat beteekent voor onze vereeniging een groot, een zeer groot verlies. Maasen speelt ge durende tal van jaren op de linksbuitenplaats voor Ajax II en het aantal malen dat hij op meer dan uitnemende wijze Gupffert in ons eerste vervoeg, is legio. Daarbij was Maasen iemand op wien wij altijd konden vertrouwen, iemand welke z'n club nooit zou verlaten. We meenen dan ook namens zijn groot aantal Ajax-vrienden te schrijven als wij hem goede reis en een schitterende carrière in Insulinde toewenschen. Dank voor hetgeen je voor Ajax, in de jaren dat ge lid waart, hebt gedaan. Moge de herinnering die je van Ajax naar Indië meeneemt even voortreffelijk zijn als de herinnering welke je Mokumsche vrienden van je bewaren. Goede reis en tot weerziens! Het is een eigenaardig verschijnsel, dat de Ajacieden niet alleen in het voetballen,reuze" zijn, maar dat zoo langzamerhand de heeren ook reuzen worden in het verloven, trouwen en wat dies meer zij't lijkt wel of er geen nummer van het cluborgaan mag verschijnen zonder huwelijksaankondiging maar 't moet gezegd ,,de respectieve dames wedijveren in schoon heid, gratie en lieftalligheid, zoodat het boven genoemd verschijnsel toch niet zoo héél eigen aardig is 1 Nu is J. KNOL de man uit het tweede de gelukkige 23 April treedt hij te Weesp in 't huwelijk met Mej. J. M. C. Burie. Van harte gelukgewenscht! Dat later de „kleine Knollen" liefst 'n heel elftal 1 met evenveel vuur en elan achter het bruine monster zullen werken als nu de groote Knol! S. Hoewel het velen Ajacieden bekend is, kunnen wij toch niet nalaten even te vermelden, dat onze reserve-speler J. Bieshaar, die vrij ernstig aan longontsteking heeft geleden, thans aan de beterende hand is. Wij vermeldendit met veel genoegen en wenschen hem een spoedig en volkomen herstel.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1919 | | pagina 7