Al zfc Van onze Elftallencommissie. j Een nieuw kampioenschap. i Varia. Programma der Kampioenswedstrijden. CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX 37 Ajaeiden wederom te kloppen, verneem hoe de stemming is in Groningen en Breda en begrijp dat het door de tegenstanders als het summum van voetbaleerzucht-bevrediging beschouwd zou worden, wanneer men Ajax in 't zand kon doen bijten en dat niet (zooals in sommige Westelijke plaatsen schijnbaar 't geval is) omdat men Ajax zoo gaarne een nederlaag toewenscht, doch omdat men het als de allerhoogste eer beschouwd om van Ajax te winnen. Welnu, Ajaeiden, zóo zet U dan schrap! Thans komen dus «de laatste loodjes», die ongetwijfeld het zwaarst wegen. Uw taak is een dubbel zware, ge zult Uw tegenstanders in hun beste vorm aantreffen. Dat zijt ge gewend, maar ge weet ook dat de tegenstanders in deze kampioenscompetitie tot meer in staat zijn, da'n de concurrenten voor het afdeelings-kampioenschap. En zoo is een uiterste krachtsinspanning vereischt, dient ge Uw waardige tegenstanders vóór alles in geestdrift te evenaren om hen in spelkwaliteit te overtreffen. Uw tech nische vaardigheid zal die Uwer tegenstanders vermoedelijk wel eenigszins in de minderheid stellen, doch dit technisch kunnen is tegen Uw sterke concurrenten van 't oogenblik slechts tot uiting te brengen, door een buitengewoon bezield spel, een streven om voor de eigen club, tevens voor het district en voor de stad die ge vertegen woordigt elk afzonderlijk en met U elven in combinatie het allerbeste te presteeren waartoe ge in staat zijt. Alleen -dan zult ge Uw kleuren kunnen doen zegevieren, alleen dan kan straks in 't heerlijk Juni-zonlicht opnieuw de trotsche kampioensvlag in 't houten stadion ontplooid w,orden te Uwer eere, dan leunt ge ook als kam pioenen van Uw land den glorieusen tocht naar Scandinavië ondernemen, dan zet ge de kroon op 't werk. Welaan dan Ajacieden, heel sportlievend Amsterdam volgt U in groote spanning, doch tevens met veel vertrouwen. Ontplooit dan Uw volle kracht en voert 't geliefd rood-wit ten zege. Vooruit in den kamp! Vooruit NEVOH. P.S. Waarde redactie, heb dank voor Uw vriendelijke woorden in 't laatste Clubnieuws aan mijn vrouw en mij gewijd naar aanleiding van ons huwelijk. Sta mij toe ook van deze plaats mijn dank te betuigen aan de vele Ajaeiden, die op onzen huwelijksdag van hun belangstelling deden blijken. Ik verzeker gaarne dat ik het öp prijs stel door middel van het Clubnieuws de relatie te onder houden met de vereeniging, die door haar krachtig werken respect en sympathie heeft afgedwongen van zoovclen en zeker niet het minst van JAN HOVEN. Men wordt verzocht deze week de eventueele afschrijvingen te richten aan Reijnier Claezenstr. 2. J. J. GROOTMEIJER. Telef. Z. 2005. Na gisteren met 4-1 de adspiranten van A.F.C. geklopt te hebben staan onze adspiranten der A afdeeling voor goed bovenaan. Het heeft er om gespannen 1 Een 31 overwinning was onvol doende "en toen de A.F.C. juniores 15 minuten voor het einde tegenscoorden, nadat wij 3 doel punten gemaakt hadden, zat ieder in zak en asch behalve onze adspiranten zelf, die als kleine duivels werkten om de uitgeloofde medaille te winnen 1 Even voor het einde benutte Piet Vunderink zijn tweeden strafschop in deze ontmoeting waardoor wij met 4I wonnen. We hopen binnenkort op het spel onzer adspiranten terug te komen daar plaatsruimte ons belet uitgebreider over een en ander te schrijven. 20 April: Be-QuickAjax. 21 Ajax—Be-Quick. 27 A.F.C.Ajax. 4 Mei: Go-Ahaed Ajax. 18 AjaxGo-Ahaed. 25 AjaxA.F.C. 29 N A.C. Ajax.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1919 | | pagina 5