I Afdrukken van Indrukken. De laatste loodjes iv J 3é CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX Inzake de oefeningsavonden voor de komende zomer wordt den secretaris verzocht de regeling met den trainer te treffen. De vergadering Wordt hierop wegens het ver gevorderde uur door den voorzitter gesloten. De lezers van deze veertiendaagsche periodiek zullen zich herinneren, hoe schrijver dezes een jaar geleden onder hetzelfde motto een laatste opwek king tot de spelers richtte, om alles in het werk te stellen, teneinde de kleuren van hun club te doen zegevieren in den strijd om het nationaal kampioen schap. Ook toen was de kamp op de eereplaats in West I A beëindigd en stonden Pelser en z'n mannen op 't punt om zich voor de eindbeslissing tot 't uiterste in te spannen. Wij herinneren ons allen nog wel hoe dat gegaan is, hoe Ajax zich inderdaad de sterkere toonde en niettemin door de Westelijke matadors in deze slotcompetitie niet dat spel vertoond werd, waarop zij ons in de competitie-wedstrijden vergast hadden. Men her- innere zich slechts de wedstrijden tegen A F.C. en trouwens evenmin in de ontmoetingea met de drie provinciale kampioenen heeft de Ajax-ploeg dat enthousiasme ontwikkeld, gepaard aan die bijzondere spelhoedanigheden, welke haar over de grooten van het Westen als Haarlem, Sparta, etc. deed zegevieren. Een juiste verklaring te vinden van dien ietwat verminderden spelvorm was niet gemakkelijk, maar het was een feit dat, terwijl de vier andere Ie klasse kampioenen in de wed strijden tegen Ajax hun beste spel vertoonden (Be-Quick in Groningen en A. F. C. in beide wedstrijden speelden zelfs boven haar kracht) Ajax in geen der acht ontmoetingen, dat fraaie doortastende werk liet zien, wat haar in West I A deed triumfeeren. Was het een reactie op den langdurigen, span- nenden strijd om het afdeelingskampioenschap, was de boog te lang gespannen geweest en gaf 't gevoel dat de pijl doel getroffen had, tevens een gewaarwording als „nu zijn we er, de rest zal wel volgen In elk geval was het aan psycho logische oorzaken te wijten. En nu zijn we een jaar verder. Wéér is Ajax kampioen harer afdeeling en zal de strijd om 's lands championaat aanvangen, ja, is deze eind- kamp reeds begonnen. De omstandigheden zijn vrijwel overeenkomstig aan 't vorig jaar, doch zij zijn eenigszins verscherpt. Terwijl het élan' ge bleven is, is de homogeniteit en vooral de pro ductiviteit van de Ajax-ploeg verhoogd. Ajax heeft in de meeste competitiekampen in dit sei zoen een spel ontwikkeld, dat niet alleen dat harer tegenstanders in de schaduw stelde, doch even zeer een vervolmaking bleek te zijn van haar prestaties in 't seizoen '17 18. Men kan gerust zeggen dat het Ajax-elftal sterker is dan een jaar geleden. Zóu nu Ajax in de kampioenscompetitie weer niet haar volle kracht ontwikkelen De spelers weten welk een zwaren kamp hen te wachten staat. Zij zoeken de oorzaak van de moeilijke overwinning op N. A. C. gedeeltelijk in de gesteld heid van den bodem. Inderdaad is de Ajax-ploeg op een zacht terrein beter thuis dan op een kurk droog, hard terrein, waarop door de levendigheid van den bal het short-passing minder tot zijn recht kómt. 'k Onderschat deze omstandigheid niet, doch vermeen niettemin dat Go-Ahead, N. A C of Be-Quick, vermits zij op een hard veld beter spelen dan Ajax. alsdan ook verdienen te winnen. Dan zou de titel «kampioen van Nederland» waar de duizenden Ajax-aanhangers terecht zoo trotsch op zijn, verloren gaan en dan zouden we Pelser en z'n mannen dankbaar zijn voor wat zij ons in dit seizoen wederom geboden hebben, maar toch zouden we dan een gevoel van onbe vredigd zijn niet kunnen onderdrukken. Het spel van het Ajax-elftal in dit seizoen, de schitterende wijze waarop het afdeelingskampioenschap werd behaald, heeft bij allen die medegevoelen met de Meersche kampioeuclub de verwachting gewekt, dat het nu ook de kroon op 't werk zal zetten, d w. z. dat ook voor de tweede maal in successie het nationale kampioenschap zal worden veroverd. Zooeven merkte ik op dat Ajax sterker is dan een jaar geleden. De tegenstanders tenmin ste de provinciale kampioenen, hebben eveneens in kracht gewonnen en zij zijn bezield met een vurig willen om Ajax te slaan. Lees wat «Duke» in Het Sportblad schrijft over het intense ver langen der Deventer rood-gelen om de ongeslagen

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1919 | | pagina 4