(r Ingekomen stukken- Verschillende verzoeken tot het koopen van gebruikte ballen worden ter zijde gelegd. CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX 35 V. conferentie tusschen gedelegeerden N. V.B.-bestuur en afgevaardigden district-kamp.-elftallen tot resul taat had, dat een geheele competitie zal plaats hebben en de N.V.B. van de recette IO°/0 netto zal bntvangen. Hij deelt tevens mede dat de heer Koolhaas zeer tot zijn leedwezen binnenkort waarschijnlijk geen functies meer zal kunnen bekleeden, dit wegens familieomstandigheden. Schrijven B. en W. van Watergraafsmeer dat op den 2en Paaschdag a.s. een marschconcert kan plaats hebben op het Ajax-terrein. Eenige verzoeken om wedstrijden van clubs uit Denemarken en Duitschland worden tot nader aangehouden. Op verzoek van H.B.S. en V.O.C. tot het in schrijven voor Seriewedstrijden kan niet worden ingegaan. Nog zijn verschillende gelukwenschen voor het West. Kampioenschap nagekomen, o.m. V. O. C. Wilhelmina, A.V.B., A.V.V.B. en vele particulieren waarvan onder dankzegging wordt nota genomen. Eenige vereenigingcn, welke een terrein in de Meer hadden, zijn vanaf I April terrein-loos en ver zoeken hunne competitiewedstrijden op een onzer velden te mogen spelen. Als gebruikelijk wordt besloten te helpen daar waar mogelijk is. Van ons lid Jan van Dort is bericht ingekomen van zijn voorgenomen huwelijk. Op verzoek van den trainer zal een nieuwe tasch aangeschaft worden voor het materieel. De secre taris zal een en ander met den trainer regelen. Verschillende houders van terrein-kaarten ver zoeken preferentie bij voorverkoop, evenals w. 1. en o.l. reeds hebben, welk verzoek wordt toegewezen. N.A.C. bedankt voor de allerhartelijkste ontvangst in Amsterdam. Op het verzoek van diverse winkeliers tot het krijgen van voorverkoop-plaatskaarten wordt af wijzend beschikt. Inzake de circulaire A. F. C. tot het instellen van een overgangsklasse wordt besloten de houding aan te nemen zooals deze door het Gouden Hoofd wordt aangegeven. Een o.l. welke met zijn diploma toeschouwers op de onoverdekte tribune heeft geholpen, door het diploma naar hen toe te gooien, wordt als o.l. doorgehaald. Verschillende particuliere instellingen vragen om steun, welke aanvragen in de map „liefdadig heid" zullen bewaard blijven ^tot de vereeniging t.z.t. weer eens iets zal doen. Een verzoek van de Zuid. ie klasser N.O.A D. voor een wedstrijd op 2den Paaschdag wordt afgewezen. Een klacht van een w.i. wegens het reserveeren van plaatsen zal in het Clubblad opgenomen worden. Inzake Schoolwedstrijden wordt besloten den Heer Bon de achterterreinen op Goede Vrijdag en eenige dagen in de komende weken af te staan onder voorwaarde dat op Goede Vrijdag de toegang naar de terreinen niet via het eerste veld is in verband met den G. M. Wedstrijd Quick N. Willem II. Een verzoek van een firma tot machtiging van het fabriceeren van het artikel met de naam «Ajax» wordt voor kennisgeving aangenomen. Inzake de toer naar Scandinavië doet de secre taris verschillende belangrijke mededeelingen. Ook vanuit Stockholm bereikten ons een dezer dagen belangrijke berichten. Wij zullen ons verder met onze gastheeren en met Lissone in verbinding stellen. Twee zeer sterke clubs in Stockholm willen ons gaarne ontvangen. Waarschijnlijk zal het vertrek ongeveer 10 of II Juni a.s. plaats hebben. Binnenkort zal een bijeenkomst plaats hebben van de reisgenooten om een en ander te bespreken. Vanuit Malmö komt het verzoek 2 wedstrijden te spelen. Wordt afgewezen daar de toer hoogstens 14 dagen kan duren. Ingevolge de klachten over de plaatsen van de pers wordt besloten de pers vaste plaatsen aan te wijzen naast het officieele gedeelte doch ook juist in het midden der tribune. Tevens zal aan officials en spelers van Ajax I twee vaste plaatsen aangewezen worden in hët officieele gedeelte. Inzake een feestavond voor het eventueel be halen van het kampioenschap van Nederland wordt een commissie aangewezen bestaande uit de Heeren. Dade, Geerlings en Grootmeijer, welke op de e.v. Bestuursvergadering een plan zullen voorleggen.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1919 | | pagina 3