- s; Uit onze Bestuursvergadering. Ingekomen stukken. Op een verzoek van den N. V. B, om 60 buitenbaden over 'te nemen tot den prijs van f 14.-— per stuk wordt besloten afwijzend te beschikken, daar momenteel aan biedingen gedaan worden van f 10vooreen prima bal (compleet). V. CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX 7~ 2 6 De pianist schuift zijn vaardige vingers langs de toetsen E^eman tenor-t, Tjerk bas-t, Fons Pelser sopraan-tf Hein Delsen laat „trillers,, genieten de neef van den grooten Chris lanceert „heldenacCborden" Het gemeenschappelijk koor davert FeestSpeeches van den praeses, captains I en II. En 'n ontroerend, hartelijk woordje van Jan Grootmeijer tot vriend Marius. 'n Wensch tot spoedig herstel van de afwezige Mevrouw Koolhaas. Woorden, die klonken als zuivere metaalklanken. Bloemen van A. F, C. en 'n goed gelanceerden wensch van Jan van Gessel. Tot slot de .walsjes, de steps, de prachtige fox-trott van Haan en zijn waardige partner (ik houd vol, dat Haantje het beste feestnummer is, dat Ajax bezit!) en 'n patertje langs vele kanten, waarbij v. Oudhèusden 'n prachttg élan demon streerde. Feest! 'n Beslist geslaagde .avond van intiem clubge- rioegen. Zulke reünies- zijn 'n propaganda voor het vere'enigingsleven. Jammer, dat het niet een 14-elftallige feestavond is geweest. BruderschaftClubleven Ze waren er op dezen avond. Ajax is 'n werkelijke» feestavond rijker. 21 Maart 1919. VLOKKIE. Het Bestuur vergadeVde Woensdagavond 19 Maart j.l. in .Palais Royal. Aanwezig het voltallige Bestuur, met uitzondering van de heeren H D. Dade H Nzn. en M J. Koolhaas. Verder geeft ons eere-lid Frans Schoevaart door zijn tegen woordigheid blijk van zijn belangstelling. Verschillende verzoeken tot onderhuur van terreinen en tot verkoop van gebruikte ballen moeten worden afgewezen De verslaggever van de Sportweek protesteert tegen zijn niet-toelaten tot de persplaatsen door den secretaris- Wij zullen hierover direct met de Redactie van bedoeld blad in briefwisseling treden. (De Sportweek bericht ons dat bedoelde verslag gever ontslagen is. Red.) Inzake de Kampioenscom'petitie zijn verschillende brieven binnengekomen. Ook Ajax zal het verzoek steunen een competitie van uit- en thuiswedstrijden vast te stellen Alleen de heer J. Pelser verklaart zich tegen aanneming van dit voorstel, gedaan door den voorzitter. De vereenigitig V. V A. verzoekt toestemming den wedstrijd V V. A. Concordia op ons groote wedstrijd-terrein te spelen. Aangezien den I5en April a.s. de huur der Kruislaan-terreinen afloopt en wij daarna slechts de beschikking hebben over 3 terreinen, waarop 16 elftallen moeten spelen, wordt besloten afwijzend te beschikken. De Muziekvereeniging Trouw moet blijken" beveelt zich aan voor het geven van marsch con- certen bij de wedstrijden. Voor kennisgeving aangenomen. Een verzoek van een der w.l. tot uitstel van contributiebetaling, wordt, gezien de oorzaken, ingewilligd. De V.V. Alphen" zendt een circulaire met verzoek de beweging gesloten seizoen" niet te steunen. Wordt voorloopig terzijde gelegd daar de Bortd deze zaak tot nader heeft verschoven. Een verzoek van de Liefd. Vereeniging „Juno" om bij Ajax-Haarlem voor en in de pauze te collecteeren: „Voor het arme Schoolkind" moet helaas geweigerd worden uit hoofde van principi- eele redenen, hoe sympathiek het voorstel ook is. Een verzoek om steun van een voetbalvereeni- ging wordt naar den N V.B. verwezen De Vereeniging „Muiderpoort" wenscht haar thuiswedstrijden op het Ajax-terrein te spelen Afwijzend beschikt, redenen als bij V.V.A.-Con cordia. Den heer Luiting, leeraar H.B.S., wordt voor zijn scholieren toegestaan 3 Woensdagmiddagen voor Paschen op een onzer terreinen te oefenen en daarbij gebruik te maken van voetbal en blauwe tenues. De heer A J. Maasen, w.l. der vereeniging, vertrekt binnenkort naar Indië. Het Bestuur be sluit hem een herinnering aan te bieden.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1919 | | pagina 2