3 Ajax 11 9 Ons tweede. Ajax II—H.F.C. II. CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX dit te constateeren, moet er begonnen worden met naar deze belangstelling een onderzoek in te stellen. Dit zou uit den aard der zaak de taak van het clubbestuur moeten zijn. Het leidende element in de vereeniging nu moet zich de vraag stellen, of het de moeite waard is den clubavond te propageeren, of dat men het evenzeer buiten een clubavond kan stellen. In het laatste geval schaffe men den clubavond geheel af, in stede van hem tot een permanente mislukking te doen zijn. Echter door die gelegenheid tot bijeenkomen der leden te handhaven, enkent men het nut ervan en ligt het o.i. in de lijn te voorkomen, dat de clubavond tot een parodie worde. De taak van het Bestuur is echter omvangrijk en vraagstukken van meer gewicht zullen ver moedelijk de „clubavond-questie'' absoluut op den achtergrond hebben geplaatst, voor zoover deze zaak inmiddels niet geheel aan" de belangstelling onzer vroede vaderen is ontsnapt. Wij weten overigens, - dat er een commissie heeft bestaan, die zich bijtijds belastte met de verzorging van de clubavonden, maar waarschijnlijk zijn hare pogingen gestrand. Indien echter de zaak van de zijde der leden inderdaad eenige belangstelling heeft, dan kan dit thans blijken, want wij -stellen gaarne de kolommen van ons orgaan ter beschikking van geïnteresseerde Ajacieden. Vooral van groote waarde kan het zijn, indien de menschen met ervaring op dit gebied, en meer bizonderlijk de vroegere clubavond-organi sators, zich in het clubnieuws eens uitspreken over deze aangelegenheid. I j Ons Tweeöe j Wij publiceeren hiermede den voor onzé reserves zoo belangrijken stand van de reserve ie klasse B, waarin ons tweede elftal is ingedeeld: goals gesp. gew. gel. verl. punt. v. t. gem. 9 0. O 18 29-7 9 Haarlem II 10 8 O 2 16 31-13 1.60 Hercules II 8 4 O 4 8 15-23 I.— Blauw-Wit II 10 4 O 6 8 29-19 O 80 AF.C. II 10 3 I 6 7 15-15 0.70 HF.C. 11 8 2 0 6 4 I 1-22 O.5O u.v.v-II 10 2 I 7 5 IO-39 0 50 23 Zooals onze lezers zien staan onze reserves er uitstekend voor en is de kans zeer groot dat wij ook in deze afdeeling op de eerste plaats zullen eindigen. Blauw-Wit II heeft zich, het doet ons pleizier het te kunnen constateeren, eenige plaatsen naar boven gewerkt en is de degradatie-kans ontloopen. A.s. Zondag wacht ons tweede wellicht zijn zwaarste wedstrijd. Elftallen in degradatie- gevaar verkeerende doen dikwijls rare sprongen en zoo zullen de U.V.V. reserves alle moeite doen om de laatste plaats aan H.F.C. II af te staan. Maar dan moet ook van Ajax II te Utrecht gewonnen worden 1 En dat onze jongens in het vooruitzicht van het afdeelings-kampioenschap zich gemakkelijk gewonnen geven zullen, wil er bij ons niet zoo grif in! Wint ons tweede elftal a.s. Zondag, dan kan de kampioensvlag gereed gehouden worden. Na Ajax IIHercules II op 30 Maart a s. kan zij tenslotte worden 'ontplooid Play-up boys! I Indrukken. 0 Veld van 't eerste! Vlaggen. Geen politie honden-demonstratie geen athletiekwedstrijden maar voetbal, een gewone voetbalmatch. 22 Spelers, elf aan iederen kant. De scheids rechter in een scheidsrechterspakkie com me il faut. Dezelfde shirts dezelfcle kleurencom binatie en toch andersheéi anders! Voor twee maffies ben je meneer'' zit je tribune. De populaire rang verlaten geen gejoel, geschreeuw of aanmoedigingen van achter de doelen en de man bij het scoring-bord hij voelt zich „so ganz allein" Hadden ze een offday? Was de arbiter wat... kippig? De man deelde standjes uit en scheen van plan met den hoogeerwaarden grensrechter een partij te willen knokkenDe spelers 1 Zat het sneeuw- of ijsvermaak in de beenen? 't Ging allemaal zoo koud zoo ijskoud! 'k Durf geen namen noemen. 't Is het tweede weet je. Daar ben ik een beetje neen bang niet! laten we zeggen: griezelig"

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1919 | | pagina 7