f Voor de tweede maal vijf goals tegen de Haagsche. 20 CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX werkt hard om de eer te redden. Buitenweg krijgt nog een prachtkans om te scoren, maar ziet zich op het laatste oogenblik zoo gehinderd door Frans en Fons, dat zijn schot moet falen. Het Utreohtsche schellinkje, dat zich tot dusverre tamelijk netjes heeft gehouden begint juist teekenen van onwellevendheid te geven (wat is ons Amster- damsch publiek toch-eeti stuk beter geschoold!) als Willing ditmaal eens tiiet voor buitenspel fluit maar het einde aankondigt. Wij boekten een 3-0 overwinning en een nieuw record! en kunnen dus tevreden zijn. Aan Rijnolds intusschen de taak om ons voor dergelijke nieuwe records te sparen Zondag 9 Maart 1919. AJAX-H.V.V. 5 2 In een deels interessanten, deels matigen wed strijd hebben de geelzwarte Hagenaars opnieuw, thans voor de derde mkal in successie, de meer derheid van de „onoverwinlijke" (deze betiteling is niet van ons!) Ajacieden ondervonden De wedstrijd kon qua spelgehalte den toets met den kamp in den Haag bij lange na niet doorstaan; deze laatste toch gaf beduidend fraaier „fijner" spel te zien dan de ontmoeting van heden, in spanning echter, wint mogelijk de strijd op het Meersche veld het. De eerste helft heeft het leeuwenaandeel ge bracht, zoowel wat betreft goed spel als wat de sensatie betreft. De Haagsche club bood met name het eerste half uur verbitterden tegenstand. De „familie-voor hoede" versterkt met Feith, die niet snel meer loopt, doch des te sneller denkt, en met Heiinen, die tamelijk te kort schoot, op den vleugel, pres teerde het, Smit bij herhaling in 't nauw te brengen en tenslotte te passeeren, zij het ook door een misverstand, waarvan de „geweldige" dankbaar profiteerde In de verdedigingstactiek derAjacieden waren zekere hiaten, als gevolg van het overdonderend optreden der „blitzschnelle" Hagenaars, die met den 1-0 voorsprong, briesend als wijlen de tradi- tioneele fameuze Wassenaarsche leeuwen, er lustig op los togen. Over de verwende Ajax-bewonderaars trok iets als 'n sombere onheilspellende wolk. Wat volmaakt overbodig was, want achter den donderen nevel gloorde het overwinningslicht. Het zonnetje, in den 'vorm vau 'n doelpunten- reeks, brak spoediger door dan menig hartje, warm kloppend voor rood-wit, had durven ver moeden. Het was onze fameuze goalgetter Jan van Dort, die ->—» in figuurlijken zin gesproken de don kere wolk in flarden schoot! Met zijn bekende onstuimigheid rameide Jan in twee minuteu tijd twee gaten in het H.V.V.-net. 't Is altijd verbazend lastig om precies te vertellen hoe Jan dat voor elkaar krijgt, want zoo zie je mijnheer ter hoogte van de middenlijn en zoo ligt hij plus de bal in het net van den vijandelijken doelman te spartelen A la seconde De tribune stond op haar kóp! Er heerschte ouderwetsche onstuimigheid en de mutsén, petten hoeden etc. vlogen meters hoog in het hemelrond. En nog heftiger laaide het vuur der geestdrift toen Brokmann over Mc. Neill's handen no. 3 in de touwen plofte. Het donderde van de pret! 'n Genoegelijke opluchting ria de verwonderlijke pech-stadia, dié voor beide partijen de eerste twintig minuten hadden opgeleverd. Het was miraculeus hoe d.v. een bal via de bovenlat het net uittippelde! Wij deelen de veronderstelling dat de bal op dat oogenblik de doellijn passeerde.., maar wie zal het vaststellen? Vermelding-verdienen schoten van Delsen, van Brokmann na een soloren en diverse anderen, die de cross-bar „zoenden" en ook pillen van de Kesslers en Feith, die rakelings langs vlogen en als „zekere" kansen verloren gingen. Men ziet er was spanning te over. De tweede helft was ongetwijfeld voor ioo°/0

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1919 | | pagina 4