r Van onze Enquêtecommissie CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX 15 besloten voortaan korte notulen der Bestuursver gaderingen te publiceeren in het Clubnieuws. De ingekomen stukken worden hierna behandeld. De kegelclub ,,'t Zal niet gaan" vraagt een medaille voor het te houden kegelconcours op 3 15 April. Hierop wordt afwijzend beschikt. Schijven N.A.C. om een gezamenlijke actie te voeren tegen het besluit van h^t Bondsbestuur om de Kampioenscornpetitie in een halve com petitie te doen spelen Wordt besloten onze houding op e.v. Bestuurs vergadering vast te stellen. Schrijven van „Kinheim", Velsen met verzoek 8 ballen, welke men alsnog van den N.V B moet afnemen, te koopen. Afwijzend beschikt. Brieven van enkele vereenigingen met verzoek om steun wordeh naar den N.V.B verwezen. Schrijven E.V.V. Eindhoven. Besloten wordt op 30 Maart a.s. een wedstrijd Ajax II—E.V.V. I, te Amsterdam te organiseeren. Schrijven N.V.B., waarin medegedeeld wordt, dat op de Paaschdagen waarschijnlijk competitie wedstrijden gespeeld zullen worden. I11 verband hiermede wordt besloten de Gouden Meerbeker commissie te verzoeken den wedstrijd Ajax-Quick N., op 2 Maart a.s. als G. M. wedstrijd te laten gelden en eventueel op Goeden Vrijdag den tweeden wed strijd te arrangeeren. (Het secretariaat ontving even later bericht, dat op 2 Maart U.V.V. Ajax moet gespeeld worden. Ajax-QuickN. gaat dus niet door. Red.) Schrijven Willem II, of gedurende de Paasch dagen de G.M.-wedstrijden gespeeld zullen worden. Wij kunnen hierover niets definitiefs mededeelen. Schrijven Beerschot Antwerpen, wanneer de wedstrijd Antwerpsch elftal - Ajax gespeeld lean worden. Wij zullen ons met den N.V B. in ver binding stellen en het plan voorleggen om op 30 Maart naar Antwerpen te gaan. Een voorstel van den Heer Grootmeijer om de entreeprijzen te verhoogen in verband met de hooge exploitatiekosten wordt principieel toegejuicht. Evenwel zullen in verband met het vergevor derd seizoen de entreeprijzen voor de nog restee- rende twee wedstrijden niet verhoogd worden. Indien de Kampioenswedstrijden op ons terrein gespeeld worden zullen de prijzen echter ver hoogd worden. De Heer de Munnik stelt voor den Heer Grootmeijer, welke voor het Gouden Hoofd ter Bondsconferentie gaat, op te dragen het N V.B. bestuur nadere inlichtingen te vragen over de ballen-kwestie, nl. of de bewering juist is dat de N.V.B. aan iederen bal f2.verdient. Een onzer ondersteunende leden wordt ge machtigd zijn verplichtingen tegenover Ajax ge durende een seizoen niet na te komen. Dit in verband met een ernstige ziekte en de gevolgen daarvan. De Heer Dade spreekt over de Noorsche toer. De daarover gevoerde conferentie is te uitgebreid om door den Secretaris te worden voorgelezen. Voor de Bestuursleden, welke hier belang in stellen, ligt deze ter inzage. Met Kopenhagen is de zaak in gevorderd stadium, van de overige wed strijden valt nog niets met eenige zekerheid te zeggen. De heer Koolhaas houdt een pleidooi Voor hen die in het clubblad adverteeren. Bgsloten wordt zoo veel mogelijk alleen adver teerders met orders te begunstigen. Dezelfde spreker verzocht onzen afgevaardigde ter Bondsconferentie de belangen van het 3de elftal te. behartigen. Na eenige zaken van huishoudelijken aard sluit de voorzitter de vergadering om li uur. Vp E e Voorgesteld als werkend lid de Heer: H. L. van Eeghen, Honthorststr. 22, door W. F. Egeman en J. J. Grootmeijer. S. van Gelderen, Bloedstraat 16, gaf zich aan ons op. Aangenomen als werkend lid, de Heeren W. L Oolgaard Snijder, H. R. Oó-lgaard Snijder, Chr. Dekker, N. Jordan, G. Jordan. als adsp. lid, de jongeheeren C. Liedermooij, J. A. Burk, J. F. Smit, A. Visscher, W. C. Markus, C. E. Jurriaans en O. C. den Otter. Ingetrokken de candidatuur w 1. J. D. Batteljee. M. J. KOOLHAAS, Secr-Enq. Comm.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1919 | | pagina 3