7 7 Ajax en öe Pers. j j AJAX EN HET NEDERLANDSCHE ELFTAL. Onderschatting van de Amsterdamsche ploeg. het Ajax-elftal wordt verre onderschat. minimum-belangen eil kleine zielen. het spel van Ajax is grotesque. is niet één, maar zeker twee klassen. CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX C. wandelt Zondagsmiddags „met z'n vrouw", z'n vrouw die door de week naar school moet en 's avonds de deur niet uitmag Waar werd oprechter trouw - Ill D. kreeg plotseling bezoek een ouwe peet tante in geen anderhalf jaar gezien en dan kan je toch zoo maar niet wegloopen? E. heeft och, laat ik ophouden anders som ik het heele alfabet nog op! Maar er zijn óók grieven! Legio! De elftallen-commissie zie je feitelijk te weinig. Hoe willen de Heeren nu weten of Jantje, Pietje of Klasie geschikt zijn om naar een hooger of lager elftal getransporteerd te worden, als ze de spelers en hunne hoedanigheden niet nauw keurig kennen Aan 't boetestelsel wordt de hand blijkbaar niet gehouden. In 't vorig nummer stond met een klein lettertje een aanmaning een bedreiging: „Spelers die geregeld afschrijven worden geschorst". Neen! Spelers die één keer afschrijven zonder goede reden (bijv ziekte) moeten er uit onverbiddelijk. Er zijn nu een dozijn elftallen worden de slechte elementen verwijderd dan zal óók voor lagere elftallen de kampioensvlag geheschen kunnen worden! VLINDER. Wij ontleenen aan de „Sportkroniek": Ik ga het even hebben over Ajax, of liever over het eerste elftal van Ajax en in verband daarmede, over het NeJerlatidsche elftal. Het onderwerp is niet nieuw, maar wat ik er over zeggen zal, lijkt toch wel* eenigszins op een nog niet vernomen klank. Dit, n I is mijn opinie (en die van vele met mij): de kracht en de capaci teit van Het Nederlandsche voetbal heeft in dit Amster damsche elftal een paarl, waarvan men de waarde niet, althans niet algemeen, inziet. Een kind dat een diamant in de goot ziet liggen, vindt het schitterende steentje heel mooi, maar van de waarde heeft 't geen begrip. Voetbal-Nederland is het kind, Ajax is het schitterende steentje. Men beseft niet dat een dergelijk elftal nog nimmer op onze velden gespeeld heeft, dat het vasteland van Europa nooit zulk een ploeg heeft voortge bracht. Er zijn menschen die (lit inzien, dié dit weten, maar ze durven voor die opinie in haar vollen omvang niet uitkomen, omdat zij niet met allerlei coterietjes in botsing willen komen. Holland is het iand van de 90 pCt. van ons brave volk heeft geen oogen voor de groote lijn, noch voor de beteekenis van eenig massaal gebeuren. Men staart zich blind op de kleine dingen, de aangename, de streelende gebeurtenissen, de Cpeuter-événemcntjes die den graad van ontroering beïnvloeden in allerlei petits- cercles Voor wat grotesque is, heeft men vrees. Welnu, Men heeft gezegd dat het Ajax-elftal een klasse op zich zelf vormt. Het was, meen ik, Meerum. Terwogt in de ,,N. R Ct." die het heeft durven bestaan die opinie neer te schrijven. Met het ge volg dat na iede^en wedstrijd allerlei sport.blad- medewerkertjes, club-verknochte stumpers, op hun stom-idiote manier die „klasse op-zichzelf' een speldeprik gaven. „Met eenjg geluk" had hun elftal immers gelijk gespeeld, of op 't kantje af verloren van de kampioenen, en dus benaderde hun club de kracht van de Ajax-elf! Quiaabsurdum 1 Kippige heereu met Uw clnb-bril op, het verschil tusschen Uw club en Ajax Ajax behoort in hare competitie in 't geheel niet thuis. Het zwakke spel van de tegenstanders oefent een nadeeligen invloed uit op het Ajax- team elftallen als Sparta, H. B. S Blauw-Wit, Haarlem, die naar Hollandschen maatstaf zeer goed voetbal leveren, kunnen in de verste verte niet tegen. Ajax op. Met uiterste inspanning gelukt het die elftallen een eenigszins dragelijk figuur tegen Ajax te slaan en daarmee uit. Nooit nog is zulk een kracht op onze velden vertoond, nooit nog is eenig elftal in de Westelijke eerste klasse on geslagen kampioen geworden met bijna geen doel punten tegen 1 Het verschil tusschen Ajax en

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1919 | | pagina 7