Officieel geöeelte. Bestuur. Dagelijksch Bestuur. W. F. Egeman, J.J. Grootme-ijer, Tj. de Munnik. Enquête-Commissie. m^j. koolhaas, Secretaris, Oranje Nassaulaan 81. Elftallen-Commissie. M. J Koolhaas,Secr., Oranje Nassaulaan 81, Kas-Commissie. Clubbericht. Wedstrijdprogramma. 2 Februari 1919. r~ 2 CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX in het buitenland te gaan spelen. Reeds ontving men uit Kopenhagen de mededeeling dat de daar gevestigde twee sterke eerste klassers gaarne Ajax met de Paaschdagen zouden ontvangeh. Waar echter ten eerste het wedstrijdprogram op deze dagen nog niet geëindigd zal zijn en verder de vacan- ties der spelers beter later genomen kunnen worden, besloot men eerst aan het einde van Mei dezen -toer aan te vangen. Mejn heeft blijkbaar grootsche plannen Men denkt ongeveer 22 Mei a.s. te vertrekken en te Kopenhagen op 25 en op 26 Mei te spelen. Daarmede is echter slechts het begin gemaakt daar men vandaar naar Stockholm denkt te ver trekken, alwaar op Hemelsvaartdag zal worden gespeeld. Vervolgens zal men naar Christiania sporen om aldaar op 1 Juni te spelen Ten slotte zal het gezelschap op 4 of 5 Juni daaropvolgend in Amsterdam terugkomen. Het geheele uitstapje zal aldus geregeld, veertien dagen in beslag nemen. Verder is men van plan den toer niet op te vatten als prettig uitstapjé alleen, maar in een één dezer dagen gehouden conferentie tusschen Bestuur en speleis besloot vrijwel het geheele elftal teneinde het Hollandsche Voetbal zoo goed mogelijk te representeeren, in training te gaan, wat men in de laatste vier maanden vrijwel heeft nagelaten. Natuurlijk zullen bij het arrangeeren van een en ander nog groote moeilijkheden over wonnen worden o.m. het verkrijgen van passen enz. Het bovenstaande is dus slechts een voorloopig reisplan, aan, de uitwerking waarvan met groote ijver zal worden gewerkt. Mochten wij er in slagen dezen toer te arrangeeren, dan staan ons dus aan het einde van dit seizoen eenige wedstrijden van bijzonder groot belang te wachten. De kracht van de Ajax elf, de geestdrift, die van het elftal uitgaat als men tegen inderdaad sterke tegen standers uitkomt, staat ous borg dat onze jongens onze nationale kleuren met succes zullen ver dedigen. vl/ E V»/ W. F. EGEMAN, Voorzitter, H. D. Dade HNzn., 2e Voorzitter, J. J. Grootmeijer, Secretaris, Reijnier Claeszenstr. 2, tel. Z." 5005. M. J. Koolhaas, 2e Secretaris, Tj. de. Munnik, Penningmeester, Heerengracht 327, Tel. C. 203, H R. reijenga, 2e Penningmeester, Leliegracht 24. J. Ph Geerlings, P. J. Prins, Commissarissen. Joop Pelser, Tel. Z. 3333. J. S. Günzel, J. Stallmann, J. Ph. de Waal. Reclame-Commissie. J. J. Grootmeijer, Secretaris. Athletiek-Commissie. F. J. Couton, J. Rbijnolds, M. J. koolhaas, Secretaris, Oranje Nassaulaan 81. Clubnieuws. J. J. Grootmeijer, D. Knegt. e 'h e E vf4 e 'h e Uitslagen: Zondag 19 Januari 1919. Ajax 1 D. F. C 4o; Ajax V Avanti I; 5 1Blauw-Wit VIAjax VI: 2 1; D. E. C. VAjax X: 0-4; S C.A, IV-Ajax XI: 2-1; Ajax XII Avanti lil2 1Ajax b adsp Hortus b adsp. 5 1; Ajax c adsp R. C. A. adsp. 2 0. Zondag 26 Januari 1919. Wilh. Vooruit a adsp - Ajax a adsp.: O5; Ajax b adsp.Germaan adsp.O4. Ajax I—H. V V. 1Ajax IV- A. F C. IV, 2 uur Kruislaan S. C. A. IIAjax V, 11 uur; Ajax VI Amstel III, 11 uur eerste veld Kruislaan Germaan III —Ajax VIII, gaat waarschijnlijk niér door; Blauw- Wit IXAjax IX, 11 uur; Ajax XI—Swift IV, 11 uur tweede veld Middenweg; AalsmeerAjax XII, 2 uur; Ajax a adsp. D. W. S. adsp., 12 uur kleine terrein Kruislaan; Ajax b adsp. O. D. E. a adsp, ir uur kleine terrein Kruislaan; Ajax c -J)

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1919 | | pagina 2