r i7.±i i m ii mi iMJ fcurif ZATERDAG 1 FEBRUARI 1919. 30E JAARGANG. ^Secretariaat Elftallen-Commissie. J Het derde jaar gaat in! Ajax en Internationaal Voetbal. w z i;n i n i z »gg«i ?>i«i i ;*7 »m -ABONNLMENT/PRlV f 2.50 PER JAAR FRANCO PEG PO/T- WEQKENDE LEDEN öPATl/- NO. 1. Heeren spelers wordt beleefd verzocht nota te nemen dat het secretariaat der Elftallen-Commissie vanaf heden weder wordt waargenomen door den Heer M. J. KOOLHAAS Oranje Nassaulaan 8lb Amsterdam, aan wien voortaan alle desbetreffende brieven, afschrijvingen etc. gericht moeten worden. Met dit nummer treden wij onzen derden jaargang in en wij achten het, niet overbodig er aan te her inneren, welke moeielijkheden onder de huidige tijds omstandigheden aan het beheer van een blad zijn verbonden. Wij doen dit vooralopdat onze leden het bezit van een clubblad op de juiste waarde zullen weten te schatten Overigens moge het overbodig zijn te bemerken, dat wij ons met onverminderde animo aan de ver zorging van het Ajax-orgaan blijven wijden en wij kunnen hier slechts onzen veel geuiten wensch her halen, dat het ons daarbij niet aan de noodige medewerking ontbreke. Aan een rechtmatige klacht zij hier nog aandacht geschonken Van meer dan eene zijde bereikte ons de opmerking dat in het vereenigin'gsorgaan aan de behandeling van speltechnische onderwerpen, bespreking van spel regels etc. in het geheel geen aandacht meer ge schonken wordt. Dit is juist. Destijds hebben wij ons met den daarvoor aange wezen specialist, onzen oefenmeester Reynoldsin verbinding gesteld, die dan ook in 'n paar vlot ge schreven artikelen de taak van enkele spelers besprak Helaas is het daarbij gebleven Mogelijk dat onze trainer zich na lezing van het bovenstaande geroepen gevoelt deze artikelenreeks, ten gerieve van de honderdtallen Ajacieden, te ver volgen. Niets zal ons aangenümer zijn. D K. In verband met het bericht, opgenomen in ons vorig nummer, kunnen wij nog mededeelen dat het Bestuur inderdaad van plan is zoo spoedig mogelijk door het eerste elftal eenige buitenlandsche wedstrij den te doen spelen. Na verschillende succesvolle sei zoenen, waarbij Ajax I zich zonder al te veel moeite aan de spits van het Hoïlandsch voetbal plaatste is men nieuwsgierig, hoe het elftal zich in belangrijke wedstrijden tegen buitenlandsche elftallen zal wéren. De vereeniging is dan ook doende om direct na afloop van het seizoen verschillende wedstrijden

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1919 | | pagina 1