CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX 167 IL= In de laatste weken zijn reeds zooveel woorden van appreciatie en dank tot Joop Pelser en zijn mannen gebracht, dat het ons het meest een voudigst voorkomt ons aan te sluiten bij deze vele huldebetuigingen. De vereeniging heeft, ter herinnering aan dit gulden seizoen, den spelers een kleine gouden draagmedaille aangeboden, klein formaat van de Kamp-medaille van den N.V.B welke door onze spelers als een kostbaar bezit zal blijven bewaard. Aan hoeveel spelers van de tienduizenden, welke Zondag aan Zondag achter het bruine monster hollen, gelukt het hun elftal zöö ver te brengen als met ons elftal is geschied Wij herhalenAjax is U allen dankbaar voor Uwe prestatie's die slechts bereikt zijn dan na veel opoffering op het gebied van training om de zware taak tot een goed einde te kunnen brengen. Dat U allen het komende jaar met dezelfde geest drift de rood-witte kleuren zult verdedigen en hoog houden 1! En komt eenmaal een tijd, die hopen lijk nog verre is, dat de botten te stijf worden om langer Uw spel te spelen, herinnert U dan het schitterend seizoen 1917/8, waarin U er in slaagde Ajax en Amsterdam te stellen boven al wat in Holland voetbalt! Mocht eenige malen een wanklank in Uwe gelederen geklonken hebben, mocht de verstandhouding tusschen eenige spelers onderling eenige malen hebben geleden door Uw fanatisme te willen winnen", bedenkt dan, dat alle spelers met denzelfden geest bezield waren. Drukt elkander de hand voordat de bal gereed zal gelegd worden voor den eersten aftrap in het komende seizoen 1918/9, en wijdt U opnieuw aan Uw moeilijke doch schoone taak onze vereeniging een goede plaats bezorgen in den a.s. competitie- strijd! Dat zij zoo!l Maken wij verder een kleine vergelijking aan de hand van onze statistiek, tusschen het geheele resultaat over het afgeloopen seizoen en dat van 1916/7, dan- springt direct in het oog, dat het doelgemiddelde van dit jaar 376 voor-268 tegen, beduidend achter staat bij het vorige n.l.560 voor- 171 tegen. Wij houden echter rekening met het feit, dat in onze lagere elftallen vele jongere krachten schuilen en hebben een goed vertrouwen dat de barometer van het Ajax-voetbal in de toekomst weer stijgende zal zijn Geven wij U thans de verza- melstaat van het geheele Ajax-voetbal over dit seizoen: Gesp. Gew. Gel. Verl. Goals v t 170 89 32 49 376 268 Het geheele resultaat valt natuurlijk dubbel en dwars mede. Het eerste elftal Kampioen van Nederland, hel tweede naar de Reserve Eerste Klasse gepromoveerd en verder alle spelers en leden bezield met den wil Ajax hooger en hooger te brengen 1 Met een dergelijk élan van onze leden door een dergelijke samenwerking, het „Sportblad" en de „Telegraaf' hebben hier terecht reeds op gewezen, kunnen verdere suc~ cessen voor onze vereeniging niet uitblijven 1 En deze factoren, die tot het succes voeren, zullen hopenlijk bestaan blijven 1 Al lijkt het ons, na een zoo schitterend seizoen, feitelijk overbodig een ieder opnieuw aan te moedigen met kracht te werken voor onze organisatie, onze plicht, als overzichtschrijver, gebiedt ons U opnieuw op te roepen U het komende seizoen als één man onder het rood-witte vaandel scharen. Dan gaan wij zonder twijfel meerdere jaren van groei en bloei tegemoet, dan zullen ongetwijfel nog vele lauweren Ajax deel worden. Wij willen verder niet verhelen, dat het ons zeer aan het harte ging een dezer dagen te ver nemen, dat onze voorzitter te kennen heeft ge geven zijn functie als zoodanig neer te leggen. Wie Uwer zal ons tegenspreken, dat aan het hoofd van een groote vereeniging als Ajax iemand moet staan, die naast kennis van personen en zaken, in onze Maatschappij een leidende positie inneemt. Iemand, de Heer Egemau heeft dit reeds eerder .bewezen, die op de brug van het schip zal blijven, wat er ook gebeure 1 Zöö hebben wij onzen voor zitter leeren kennen, zöö zal hij heengaan als zijn plan door intieme redenen onomstootelijk blijft. Wij willen echter nog èèn kans wagen en den functionaris ook in dit jaaroverzicht uitnoodigen zijn functie te blijven waarnemen. Het belang der vereeniging gebiedt dit en wij hebben dan ook een rotsvast vertrouwen, dat niemand anders dan de Heer Egeman hedenavond als voorzitter zal herbenoemd worden. Ondoenlijk zal het onzen voorzitter zijn heden avond allen persoonlijk te bedanken, welke het afgeloopen jaar hunne krachten en tijd voor de vereeniging disponibel #stelden. Wij kwijten ons

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1919 | | pagina 7