.si 166 CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX oogen I Voor ons ontdekten wij tenminste menschen die het huilen nader stond dan het lachen en ook ondergeteekende zag zich verplicht met eenige portjes de „emotie" weg te drinken. Het K.-schap was intusschen behaald met de cijfers: Gesp. 8 Gew. 6 Gel. i Verl. i Goals v. 16 t. 4 Nog memoreeren wij, dat de N.V.B. oorspron kelijk bepaalde dat deze ontmoetingen op neutraal terrein zouden gespeeld worden in een halve competitie. Een vergadering tusschen afgevaar digden van de Kamp. Xl-tallen en eenige Bonds- bestuursleden had evenwel tot resultaat dat de ontmoetingen op gewone wijze gespeeld zijn. In de wedstrijden om den Zilveren Bal te Rotterdam zijn wij niet bijster gelukkig geweest en wonnen ook ditmaal niet in de Finale, welke wij weder bereikten. Op 2 Sept. werd D.F.C met 2-1 het kind van de rekening. Op g Sept. ver loor G.V.C. met 3-0. Op den middag van den zelfden dag bonden wij den strijd met Blauw Wit aan. Wij waten een tikje sterker maar konden het net niet vinden. Het slot van de vertooning was 0-0. Door loting bereikten* w ij de Finale, welke door Willem II op zeer verdienstelijke wijze met 2-0 werd gewonnen. De Gouden Meerbeker werd voor de tweede maal gewonnen en de fraaie charivaris werden dus weer aan onze spelers uitgereikt door Bur gemeester de Wit op den avond van de Finale In de eerste ronde had BI. Wit aan M.V.V. de kans ontnomen, fierst op 16 Juni werd de tweede wedstrijd gespeeld n 1. Ajax-Tubantia, welken wij met 5-1 wonnen. Op den avond van 30 Juni werd de Finale gespeeld tusschen Ajax-Blauwwit. Amsterdam leverde wederom zijn 10000 toe schouwers Toen wij aan den ingang van het terrein kwamen drongen de menschen wan hopig om toch maar niets van dit sportevenement te missen. Dat hier eenige overdrijving viel waar te nemen" was al te zeer waar. Midzomer avond en dan 10000 menschen naar een voet balwedstrijd! Wij maakten ons tijdens den wedstrijd reeds ongerust, dat er verlengd worden moest, wat gezien de invallende duisternis onmogelijk zou zijn, toen wij hel winnende punt scoorden en daarmede nogmaals den Gouden Meerbeker wonnen, welke nu nog maar slechts eenmaal gewonnen moet worden om definitief in eigendom van Ajax over te gaan Er komt dan aan deze reeks wedstrijden, welke een goede propaganda voor het Amsterdamsch voetbal zijn een einde en daarom zouden wij onzen spelers willen vragen het komende seizoen ook eens een andere club den Beker te laten winnen. Zoo wordt het wel wat vervelend! De Gouden Kruiswedstrijden werden niet met ieders ingenomenheid gespeeld Inderdaad wij hadden beter gedaan om ook in de Finale met de noodige reserves te verschijnen. Niet dat wij het niet verkroppen kunnen als wij een verdiende nederlaag slikken moeten, maar de weinige animo die onzen spelers na een dergelijk zwaar seizoen restte, deed een goed resultaat al voor den aan vang allerminst verwachten. Met zeer onvolledige elftallen hadden wij D.E.C. met 2-0 en V.V.A. met 5-0, dank zij het doortastende spel van Jan van Dort, geslagen. De Finale bracht voor de zooveelste maal een BI. Wit-Ajax ontmoeting De eersten welke het zoet der overwinning op ons nog niet proefden speelden als duivels, vooral toen zij merkten dat de tegenstand door ons ge boden niet veel beduidde. Toen Couton door een blessure het veld moest verlaten gaf men verder den strijd op en had Smit niet met leeuwenmoed verdedigd, dan was het slot van het vereenigingsjaar nog een débacle geworden Nu verloren wij met 2-0. Dan speelden wij nog eenige oefenwedstrijden, tenminste als wij deze wedstrijden zoo noemen mogen, gezien den uitslag Robur-Ajax te Apel doorn 13 0 voor Ajax. Be-Quick Zutphen sloeg een zeer onvolledig elftal met 5-3, een thuis wedstrijd toen de kopstukken van Ajax in Rot terdam uitkwamen. Dat het eindresultaat er bizonder keurig uitziet verwekt geen verwondering na de bijna onafgebroken reeks overwinningen: Gesp. 41 Gew. 27 Gel. 7 Verl 7 Goals v. 107 t. 36 Het eerste elftal, dat de vereeniging het Kam pioenschap van Nederland heeft bezorgd was samengesteld uit de Heeren J. C. A. Smit V. Pelser F. Couton H. Hordijk J. Pelser G. B. Terweejr J. D. de Natris, Th. Brokmann, W. Gupffert. J. L. v. Dort Jr M.Lucas F W. de Haan

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1919 | | pagina 6