IV. Hoe Ajax 111 kampioen werd. Personalia. Jaarverslag van öe Amst. F. C. Ajax. Seizoen 1917/1918. 7~' 164 CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX Kort voor de rust gelukte het den Hagenaars een tegenpunt ter wereld te brengen, hetgeen in deze dagen van Ajax-suprematie een heele pres tatie is!. In de tweede helft herhaalde zich dit „wonder'' (I) en zoodoende was de dag voor de Kraaien goed, terwijl wij de twee wedstrijdpunten iri de wacht sleepten. Het gaat inderdaad met „zevenmijlslaarsen" op het kampioenschap af en mogelijk zullen wij den kampioenswimpel in top hebben, vóór de lieve lente in het land is. Ons derde is er in geslaagd het kampioenschap te behalen van de Reserve 2e klasse E van den N. V.B En verdiend! In alle wedstrijden hebben onze spelers getoond de sterksten te zijn en ook in den laatsten wedstrijd op Zondag 5 Januari j,l. tegen W F.C .II te Wormerveer werd een verdiende 2-0 overwinning geboekt. Gehandicapt door het afstaan van Ziegler, Debois en Lucas aan het tweede elft-l, waardoor ons elftal niet zijn gewone spel ontplooien kon, duurde het vrij lang voor wij tot den aanval konden overgaan. Onze ver dediging kroop in de eerste minuten eenige malen door het oog van den bekenden naald. Fraaie uitdrukking voor een teekening van Lutz I De kansjes werden echter niet door de W.F.C. voorhoede benut. Na een half uur spelen werd het overwicht verplaatst. Staal zette krachtig door en plaatste den bal keurig in het net (1-0). Na de pauze was ons elftal beter op streek. Het W. F. C.-doel verkeerde aanhoudend 111 gevaar Staal verhoogde de score tot 2-0, wederom na kranig doorzetten en goed schieten. De W.F.C menschen zaten niet stil en werkten fanatiek voor een tegenpunt. Onze achterhoede, waarin ten Herckel en Wesling uit blonken,voorkwam dat men te dicht tot Wintershoven naderde, die zijn doei uitstekend verdedigde. De stand bleef verder onveranderd in ons voordeel. Dat er na afloop braaf gefuifd is en dat captain Levendig vele hartelijke woorden werden toege voegd behoeft hier nauwelijks vermeld. Het eerste kampioensblikje is binnen. Een aansporing voor meerdere elftallen om dit goede voorbeeld te volgen. Ten slotte ook onze geTkwenschen aan dit eerste kampioenselftal van Ajax, seizoen 1918/19. ^!<i J. J. BOGERS—M. C. ISRAËL. Wie kent hen niet, dit duo, voorvechters van de Ajax-zaak? Reeds vele jaren bij alle thuis- en de meeste uitwedstrijden zijn ze tegenwoordig, voorbeeld van de meest verstokte Ajax-aanhangers en op hun manier werkende voor onze vereeniging waar het geldt onze jongens aan te moedigen tot het behalèn van successen. Dezer dagen treden ze in het huwelijksbootje! Den 23sten Januari a.s. zal de ambtenaar van den Burgelijken Stand hen in het huwelijk ver binden. Ter gelegenheid van deze gewichtige gebeurtenis bieden wij den Heer J. J. Bogers en Mej. M C. Israël onze hartelijke gelukwenschen aan, tevens den wensch hieraan vastknoopende, dat hunne belangstelling voor onze vereeniging er niet minder om worde. Het a.s. echtpaar heil- VII. (Slot). Wij hebben dus in verband met de door den N V. B. getroffen regeling het iste Klasseschap der Reserve afd behaald Na tal van jaren ten slotte gestruikeld te zijn in de Promotiewedstrijden openen zich thans de poorten van het El Dorado. Onze reserves krijgen thans meer dan ooit de gelegenheid zich met betere krachten te meten op terreinen, welke beduidend beter zijn dan voor heen. Wij wenschen onze reserves het komende jaar veel sue es in de Reserve iste kl. en ver trouwen dat zij onze kleuren met succes i-n deze afdeeling zullen vertegenwoordigen Ons elftal was verder geroepen den Beker te verdedigen waar Ajax I zich nog onledig moest houden met het winnen van het Kamp. van Nederland. Het lag oorspronkelijk niet in de ,be- doeling van den N. V B., Ajax den Beker te doen verdedigen doch een kort protest bij het N. V. B.- Bestuur deed dit college inzien dat er voor onze redeneering grond- was. Ajax 2 nam nu de taak

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1919 | | pagina 4