PM«1 »I»M i i I »'i A •ABONNLMENT/PRlV f 2.50 PER JAAC FCANCO PEC PQ/T- WECKENDE LEDEN QPATI/ NO. 23. WOENSDAG 1 JANUARI 1919. 20E JAARGANG. L. S. In verband met den Nieuwjaarsdag ver schijnt het blad later dan gewoonlijk. Prosit Nieuwjaar! 1 Januari 1919 Het zij ons vergund de talrijke Ajax- familie bij de jaarswisseling een welgemeend „Prosit 1919" toe te roepen! 'n Terugblik op het vereenigingsleven van 1918 stemt tot hooge vreugde. Ajax klom in het afgeloopen jaar tot de hoogste sport van de nationale voetballadder Onze inder daad glorie-rijke ploeg behaalde hetNeder- landsch kampioenschap! Daarom blijve „1918" in gulden letteren geboekstaafd in onze vereenigingsannalen Vol blijde herinnering denken wij terug aan die vreugdige Juni-dagen, aan dien emotie vollen kamp te Tilburg, die de kroon zette op 't merkwaardig presteeren onzer zege vierende „Ajax-elf". Joop Pelser, onze wensch kan slechts zijn, dat ge met Uwe mannen er in moogt slagen het succes van 1918 te bestendigen door nieuwen roem, door nieuwe victorie kortom door een nieuw kampioenschap. De perspectieven zijn schitterend, ja mooier dan ooit. Volhouden nu en niet versagen Onze reserves en de groote scharen Ajacieden die de diverse ploegen vormen, wenschen wij evenredig succes. In Ajax III mogen wij straks ons eerste kampioenselftal begroeten. Bravo, mannen! Niet minder gelden onze wenschen van voorspoed en succes onzen „vroeden vade ren", onzen diversen officials, commissie leden, etc. in de resp. functies, waarin deze tot heil en bloei der Ajax-gemeenschap werkzaam zijn. In onze qualiteit van redactie van ons cluborgaan hopen wij ten slotte op een lucky" 1919, waarmede wij willen zeggen, dat wij ons voor krachtigen steun blijven aanbevelen. Het nieuwe jaar brenge de Ajax-kleuren veel succes, doch bovenal 'n gezond en enthu siast vereenigingsleven in den ruimsten zin. Prosit 1919! D. KNEGT.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1919 | | pagina 1