De Stadionclub voor de eerste maal op eigen terrein geklopt. lv_ De wedstrijd. CLUBNIEUWS DER A. F, C. AJAX 149 Overigens, zoöals reeds gezegd, 'n prachtig spel aan beide zijden, waarvan het publiek heeft kunnen genieten. Enthusiast werden om beurten de beide partijen toegejuicht en met name de Amsterdamsche supporters, die duizendtallig naar de Spaarnestad zijn getogen, lieten zich niet onbetuigd. Aan den ,,doelpunten"-honger werd echter niet voldaan en vooral het laatste gedeelte van den kamp vond onder de hevigste spanning plaats. Wat de uitslag betreft, geeft deze ongetwijfeld een goed beeld van de verhouding. Weliswaar heeft de Ajax-ploeg gedurende het grootste ge deelte van den speeltijd 'n zekere pressie op de Haarlemmers uitgeoefend, maar daartegenover staat, dat ook de Haarlem-ploeg er in slaagde druk uit te oefenen op ons doel. Resumeerende een onvergetelijke dag, die eerstens aan de spanning in 1 A zeer ten goede is gekomen en voorts het ,,ongeslagen-aan-den-top" van Ajax bestendigde. Zondag, 8 December 1918. Blauw Wit—Ajax. O 2 De verwachting, dat de Zebra's er in zouden slagen zich op eigen grond tegenover Ajax te handhaven,is niet uitgekomen,integendeel Pelserc.s. hebben heden met de sleur gebroken en Blauw Wit in het Stadion 'n afdoende nederlaag toegebracht. Het was 'n zeer interessante kamp, waarin op nieuw de Ajax-verdediging schitterde. De uiterst actieve linkervleugel van BI. W., v. Dort-v. Diermen, was voortdurend in 'n geweldigen strijd gewik keld met Hordijk en Fons Pelser, terwijl de rechtervleugel der Stadionclub absoluut niets in te brengen had tegen Couton, die ook thans door zijn massiel en juist spel opviel. Over het algemeen oefende Ajax 'n sterk over wicht uit op de tegenpartij en Schindeler heeft het dan ook warmer gehad dan Smit, ofschoon deze 'n paar uiterst listige schoten, o. a. van v. Dort te verwerken kreeg' Behalve dat Jan de Natris zich niet bizonder inspande en meermalen bleef staan, als het zijn taak was geweest den bal te halen, is door de vleugels goed werk verricht. Ook nu konden we genieten van enkele spannende duelsv. d. Kluft- Gupffert, die om beurten in het voordeel van onzen aalvluggen Wim of den blauwgekielden kolossus eindigden. Als midvoor kon ook Delsen niet voldoen. Onze kleine technicus heeft enorm gezwoegd en verdient in zooverre alle hulde, doch er behoort meer toe dan handigheid om 'n snelle voorhoede als de onze tot hooge productiviteit op te voeren. Ook met zijn schieten was het vandaag tamelijk misère en Heintje heeft dan ook 'n paar pracht kansen gemist. Met deze opmerkingen over het spel aan onze zijde (het was over alle liniën goed) zouden wij kunnen volstaan, echter moeten wij v. Dort er aan herinneren, dat zijn stevig, onstuimig spel soms wordt ontsierd door al te sterke uitingen van enthusiasme. Dat is volmaakt onnoodig, Jan, dus piano-an in den vervolge 1 Begunstigd door het heerlijkste winterweer, dat men zich denken kan, trappen de Blauwhemden af, natuurlijk onder de noodige strijdkreten van den roodwitten en blauwwitten aanhang. Het spel is verdeeld en om beurten verhuist het leder in de richting van Smit of Schindeler. Over het algemeen zijn echter de Ajax-aanvallen gevaar lijker en wanneer Pelser, die; weer letterlijk, en figuurlijk goed kopwerk laat zien, er langzaam maar zeker in slaagt BI. W. op eigen doel terug te dringen, dreigt er meermalen direct gevaar voor de Klufticanen. Verschillende uitstekende kansen om de leiding te nemen (waarom ze alle op te sommen?) blijven onbenut en reeds is de eerste speelhelft bijna verstreken, als uit 'n vurigen aanval v. Dort-de Natris de eerste met 'n ont zagwekkend hard schot de score opent, 'n doelpunt, dat mede door het goede spel van Jan de Natris ter wereld kwam. Algemeen enthusiasme, het publiek loeit, de heeren in de loges staan bij wijze van huldiging van hunne zetels op en vleien zich, voor zoo ver roodwit gekleurd met lachende facies, weder neer. Spoedig tokkelt Mutters dan voor de rust. De tweede helft zet qua spel niet bizonder fraai in, doch spoedig laait het oude vü.ur weer op. BI. W. herinnert zich, dat het nog alle kans

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1918 | | pagina 5