DE OUDE DOOS... Exit!! VAN VROEGER DAGEN. 128 CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX Dat wil zegeen de titel! De rubriek blijft, maar voortaan zullen we, gaarne gevolg gevend aan het desbetreffende verzoek van een onzer ouderen, die de keuze van opschrift wat oneerbiedigvond haar Van vroeger dagendoopen. De Heer Holst houdt in onderstaande regelen eenige bespiegelingendie het lezen zeker waard zijn. En bovendien knoopt hij daaraan de belofte vast nader van zich te laten hooren! Bravo! Nog enthousiast door het sublieme spel bij Ajax-H. F. C, bewonderend opstarend naar de dichtbevolkte tribunes en na de Ajax vlag 'n knipoogje gegeven te hebben, liep ik tegen Knegt op. „Je moest toch ook wat schrijven voor de nieuwe rubriek „Uit de oude doos" zei onze redacteur en voordat ik tijd had om te peinzen, direct maar vervolgde, dat ie voor 't volgend nummer op me rekende. Daar liep ik met m'n gebakken peren I Thuis een vel papier en 'n pen te nemen, was overgemakkelijk. maar toen ik wilde pennen, kwamen er zooveel herinneringen om den voor rang vragen, dat ik eerst nog eens al de Ajax jaren de revue liet passeeren. Al de ouwe grimassen sprongen naar voren, de groote momenten blonken als sterren en daar in de diepte lagen de droeve feiten, allen onuit- wischbaar in m'n memorie. Van alles wilde ik vertellen, maar m'n pen stotterde. Het is niet mogelijk om bij al die zwevende objecten één bepaald voorval te be schrijven. Vergun me dus lezers, om m'n ge dachten te laten bezinken om dan bij gelegenheid telkens een paar voorvallen op te halen, die, daar ben ik zeker van, toch niet de sensatie zullen geven, die het einde van den grooten oorlog U dezer dagen biedt. M'n geheele denken is op dit oogenblik dermate geconcentreerd op het groote wereldgebeuren en zoo onder den indruk ben ik door den grooten rouw, die de tweede griepeditie over Amsterdam brengt, dat ik niet in staat mij acht U reeds in dit nummer met mijne schetsen „Van vroeger dagen" te vervelen. Ik zeg „Van vroeger dagen" terwijl de re dactie boven deze rubriek plaatst „Uit de oude doos"! Mag ik aandringen op een dementeren naam, een weinig meer piëteit en eerbied voor het werk der ouderen 1 Want zonder hunne vol harding was Ajax niet uit de 3e in de 2e en vandaar in de ie klas N.V B. gekomen; zitten de wortels van de glorie van thans niet in de moeilijke tijdperken van voorheen?! Daarom Ajax-menschen van den tegenwoordigen tijd, eerbied voor de oude herinneringen. Ge wilt dus wel wachten. Hopen we intusschen dat Ajax, ondanks wereld-, boter-, ballen-, brood-, schoenen- en andere misère blijve voortgaan op den ingeslagen weg om wederom den kampioens titel te behalen. En dat de Vrede ons elftal het volgend voorjaar de gelegenheid zal geven ster kere tegenstanders uit den vreemde in vriend schappelijk spel te ontmoeten, want de charme van eene overwinning moet er op den duur toch wel afgaan, dunkt me. Blijf allen gezond en leef in vrede! 21.10.18. HOLST-

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1918 | | pagina 8