TYPEN. De Zondebok. Ingezonden Stukken. Correspondentie. CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX vereeniging luiden, doch het is vrij zeker, dat indien het organiseeren van cursussen in talen etc. een onderdeel vormt van het vereenigings- program dier club, haar doel zeer zeker niet uit sluitend lichamelijke ontwikkeling door sportbe oefening kan zijn, weshalve haar naam „Sport- vereeniging" niet juist zou zijn. Overigens is het begrijpelijk, dat een groep geëmployeerden uit een bedrijf of zaak, reeds in een vereeniging samengebracht, hnn club-saamhoorigheid op elk terrein, oök dat der studie, overbrengen, en dat doet hier trouwens ook niets ter zake. Wij voor ons gelooven echter, dat bij al het goede en nuttige, waartoe het denkbeeld van collega Holst inspireert, de practische uitvoering ervan niet wel vereeuigbaar is met het doel en werkwijze onzer vereeniging, die zich de bevor dering van physieken welstand door het beoefenen van de voetbalsport tot uitsluitend doel heeft gesteld Intusschen stellen wij gaarne onze leden in de gelegenheid over dit punt van gedachten te wisselen, met name zal het ons aangenaam zijn van hen, die zich eventueel als docenten zouden opwerpen, eene meening te hooren. II. Aan ons tweede! Hij heeft het gedaan.... 't Is zijn schuld.... Hij mist alwéér.... Hij verprutst onze kansen Door zijn knoeien verliezen we Hij geeft den bal te laat af.... Hij benut de voorzet niet die toch zoo goed getrokken was.... Hij.... hij.... och lieve deugd, hij kan niets goeddoen.... alles wordt be- critiseerd en „bckift".... hij is de zondebok 1 De verslagen kammen hem af Zij (de auteurs I) begrijpen niet, „wat zoo iemand in dat elftal doen moet".... een elftal, waar hij in 't geheel niet op z'n plaats is Vreemd totaal onbekend kwam hij binnen vallen.... zonder kennissen.... zonder vrienden.... Door z'n onstuimige spel blonk hij uit.... Een populair speler moest voor hem wijken en intrigeerde tegen hem op niet toelaatbare wijze. Hij voelde het.... hij móest eruit! Maar hij wóu 127 niet! hij wist dat hij mêe kón.... In dat elftal hoe vijandig de spelers hem ook gezind waren in dat elftal hoorde hij.... daar was z'n plaats. Z'n zelfvertrouwen raakte hij kwijt. Zenuwachtig werd hij, als hij den bal toevallig toegespeeld kreeg.... wist niet wat te doen.... aarzelde. treuzelde.... gaf werkelijk aanleiding voor repri mandes.... Er worden géén zondebokken geboren.... wel gemaakt. W, 13 October '18. VLINDER. Illinium iTiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.i!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiif iiiiiiiiiiiiimiTimmim»! Diefstallen. Geachte Redactie, Het Ajax-bestuur stelt zich niet aansprakelijk voor de vermis sing van kostbaarheden e. d. Wij weten het! Het bestuur zou evenwel die diefstallen tot een minimum kunnen beperken. Indien in elk kleedlokaal een stevig kastje werd gemaakt, dan zouden daarin horloges, portemonnaies e. d. kunnen worden opgeborgen. De sleutel zou bij den captain kunnen berusten, die dan persoonlijk de kostbaarheden aan de rechtmatige eige naars moet teruggeven. 't Is pijnlijk zoowel voor de spelers als voor den terrein knecht (die toch ook niet overal tegelijk kan zijn!) als na afloop van een wedstrijd, een portemonnaie met idem zooveel of een dierbaar aandenken verdwenen is. En Zondags naar de match, zonder geld, zonder horloge, zonder manchetten (waarin misschien mooie knoopen zitten), dat gaat toch ook niet. Dankend voor de plaatsing N. S. (Wij hebben ons te dezer zake tot het Bestuur gewend en naar wij vernemen zijn reeds enkele kastjes, als in bovenstaand stukje bedoeld, geplaatst. RED.) L. P.: Zooals U zult hebben gezien, kon Uw stukje nog in het vorige nummer worden opgenomen. Tric-trac: Besten dank! In het volgend nummer. Houden ons aanbevolen. Jammer, dat we niet mogen rekenen op stukjes antiek" 1 Misschien, dat de herinnering aan vroeger dagen U inspireert toch nog eens wat te schrijven?

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1918 | | pagina 7