Declaratie-wee! Onze doelpunten-statistiek. Cursussen. lv_ 7' 126 CLUBNIEUWS DER A. F. C AJAX Maar dan gaan we niet alleen wedstrijden houden in biljarten, neen, dan ook de andere spelen erbij, zooals de verschillende kaartspelen, als pandoer, whist en bijv. ook het edele schaakspel. Ik vraag van Reijenga niet dat hij dat alles alleen bereddert, met mij zullen anderen hem graag helpen. 22.1018. HOLST. Onze penningmeester toonde ons dezer dagen het origineel van onderstaande fraaie declaratie van een spelleider van onzen plaatselijken bond. Ze geeft te denken 11 Zondag 6 October 1918. Mijnheer. Daar ik u wedstrijd heeft geleid (volgt de aanduiding van den wedstrijd) en daar ik aan die Wedstrijd 40 cent onkosten heeft gemaakt zach ik gaarne de halft van U tegemoed de onkoste zijn stramgeld en bliefkaart. Toen wij ze lazen vielen we van schrik haast van de stram". Sinds de twee maanden, van het officiëele voetbal, is er in het roodwitte shirt reeds weder naar hartelust gescoord 1 De Elftallen-Commissie beleeft plezier van haar werk! Van de vijftien elftallen bewandelen er liefst tien tot heden ongeslagen het voetbalpad.... haast schreven we rozenpad Het zijn Ajax 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, Adsp. A en de Ajax-ruines- Hier volgt 'n volledig overzicht van het Ajax- voetbal (in N. V. B. of A. V. B. competie). gesp. gew. gel. verl. p.t. goals v. L Ajax I 5 5 0 0 10 19—2 „II 3300 6 16— 3 III 3 3 o o 6 8— 4 IV 4 4 o o 8 17— 3 V 3 2 1 o 5 141 VI 2 1 1 o 3 4—1 VII 2 1 o 1 2 6—5 VIII 2 1 1 o 3 4—3 „IX 2 2 0 O 4 IIO X 3 2 o 1 4 26— 4 „XI 2 1 01 2 12]2 Adsp. A. 4310 7 142 B. 2 1 o 1 2 4-5 C. 3 1 o 2 2 1 13 40 30 4 6 64 156-48 Totaal wedstrijd-gemiddelde 1.60. ik i E Het is ons steeds een genoegen, bewijzen te ontvangen van belangstellend clubleven. Niet, om dat wij twijfelen aan een ruime dosis clubgene genheid bij de talrijke leden van onze Ajax-familie, doch meer om het feit, dat tenslotte slechts een betrekkelijk klein contingent zich beijvert de goede clubgeest te bevorderen en een bloeiend vereenigingsleven te propageeren. Herhaaldelijk hebben wij betoogd, dat ons orgaan een uitste kende gelegenheid biedt in deze richting te ar beiden en dat het zelfs de aangewezen methode is de kolommen van het clubblad te benutten voor eventueele voorstellen in dien geest. Vandaar dat wij het toejuichten, dat collega Kris Holst ons dezer dagen met een bijdrage van die strekking verraste, welke wij hierbij afdrukken. Het stukje getuigt vóór alles van een ernstigen wil de Ajax-mannen op nuttige en leerrijke wijze bezig te houden, en wij kunnen zulks slechts zeer waardeeren, hoewel wij hieraan dadelijk als onze meening toevoegen, dat dit voorstel, wijl minder passend in het kader eener specifieke voetbal organisatie, niet op een grooten bijval zal kunnen rekenen. De heer Holst schrijft: De krant gaf ons het bericht dat de sportvereeniging De Bijenkorf leeraren opriep om hare leden te bekwamen in talen en andere vakken. Prachtig is dat en goed voor navolging bij Ajax. We hebben bij elkaar ca. 1000 leden, waaronder allicht docenten gevonden worden. Van één ding moeten we ons verge wissen: bestaat er voldoende belangstelling voor? Zelfs indien zich slechts kleine getallen opgeven, zouden we dankbaar werk doen om dan kleine klassen te vormen. Wat is er al niet te leeren: moderne talen en de corres pondentie daarin, Wiskunde en Boekhouden. Volgens mij is het zeer aan te bevelen door series voor drachten de gelegenheid open te stellen met verschillende vakken nader kennis te maken, bijv.Electrotechniek, Werktuigkunde, Algemeene Geschiedenis, Kennis over Indië, Handelskennis. Laten wij er eens over praten en zoo de ambitie bestaat, ontwerpen maken. Van zelf sprekend is het dat de kosten, tenzij Ajax-leden zich belangeloos beschikbaar stellen als docenten, over de deelnemers verdeeld moeten worden. Wat denken de heeren van een debatclub De vergelijking met de vereeniging „de Bijen korf, samengesteld uit het personeel van het be kende magazijn, gaat niet geheel op Wij weten niet nauwkeurig, hoe de statuten van genoemde

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1918 | | pagina 6