Tegen „the good old!" Zondag 27 October 1918. Aflassching wedstrijden Ajax I en II. 124 CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX maakt zonnigen, onbewolkten hemelkoepel hunne respectieve tegenstanders naar den inmaakpot dirigeeren.... Nu, schrijven Jantje, Pietje, mitsgaders Klaasje reeds van 'n tweede Ajax-kampioenschap, alsof dit de eenvoudigste zaak ter wereld ware. Dit noemt men gezwam in het luchtledige. Wanneer straks, wat we niet wenschen, zware donderwolken zouden komen opzetten en de kansen gingen eens wisselen Dan schrijven Jantje, Pietje, mitsgaders tante Betje weer zwaargeestige artikelen van Ajax en wordt geen kampioen Totdat....1 Enz. Dat zag er nog lang niet zoo ,,gemütlich" voor ons uitl Die club van Manusje, onzen internatio nalen held, met zijn ongeëvenaarde schietvirtuosi- teit, die ons Hollandsche voetbalhart bij zoo menigen landenstrijd van nationale trots deed zwellen, die good old H. F. C. pakte Zondag de zaken vinnig aan. Het eerste kwartier hielden de Haarlemmers dan ook tamelijk goed stand, doch zij kunnen ten slotte niet verhinderen, dat er geleidelijk meer druk op hun doel wordt uitge oefend. Het uiterst gladde veld schijnt oorzaak, dat het combineeren niet zoo goed vlot als anders. Glij- en valpartijtjes zijn aan de orde en het spel van vriend en vijand heeft van een en ander zeer te lijden. Vooral Delsen schijnt veel ongemak te ondervinden van de terreingladheid althans zijn spel in dezen wedstrijd was bepaald niet wat wij van hem mogen verwachten. Na ongeveer twintig minuten spelens opent v. Dort de score. Een goed, van rechts vöor doel geplaatste bal verdwijnt in het net, en het is een doelpunt, dat er wezen mag. Heel lang laat het tweede punt niet op zich wachten. Wanneer Sijpestein, die overigens zijn doel op goede wijze verdedigde, eens niet voldoende wegwerkt, wordt de bal in het net geloopen. Het is dan echter gedaan met den doelpuntenhonger, en voorloopig' weet de Haarlemsche achterhoede verder gevaar te bezweren De tweede helft leverde interessanter strijd. H.F C. geeft zich nog lang niet gewonnen en Laan b.v die onophoudelijk loerde op de vrije ballen" krijgt '11 paar goede kansen. Andriesse weet echter telkens te redden en heeft 'n paar knapen van schoten'' goed gehouden. De twee doelpunten, die ons de laatste speelhelft oplever de, kwamen niet zonder Fortuna's hulp Althans het vierde, dat via 'n paar H.F.C.-beenen netjes in het net huppelde. Nummer drie kwam uiteen algemeenen, door Gupffert geleiden aanval, en vloog via Delsen's voet in de touwen. Over het algemeen kan worden gezegd, dat het ondanks minder gunstige gesteldheid van den grond toch een goede wedstrijd is geworden, waarvan de uitslag echter geflatteerd is Dit neemt niet weg dat wij de overwinning dubbel en dwars verdienden. Vermelden wij nog het zeker niet onverdienstelijk spel van Bieshaar, die Hordijk had te vervangen, en de uitstekende conditie van de Natris. Zaterdagavond ging de teleurstellende mare, dat de Ajax-ploegen voor den komenden Zondag op non-actief zouden worden gesteld, voornamelijk in verband met de heerschende Spaansche griep, die ook onze hoofdstad op bedenkelijke wijze teistert. Ter nadere toelichting zij hier medege deeld, dat een en ander gelukkig slechts een voorzorgsmaatregel was van ons Bestuur, daar directe ziektegevallen zich nog niet hadden voor gedaan, doch er niettemin aanwijzingen waren, die het raadzaam maakten de noodige voorzich tigheid te betrachten In zooverre is dus de houding v^n ons Bestuur slechts te loven en doet het onaangenaam aan te bemerken, dat in som mige kringen hevige ontstemming heerschte over het terugtrekken, ook van Ajax op Zondag j 1. Verward wordt echter de maatregel, genomen in verband met de Spaansche epidemie", en die, welke een gevolg is van de intrekking der mili taire verloven. Men meent ten rechte of ten on rechte, dat enkeie clubs die niet in staat waren hare gewone ploeg in het veld te brengen, wat al te gretig hebben gebruik gemaakt van het bestuursbesluit van den N.V.B., vrijstelling te ver- leenen. Voor zoover onze vereeniging betreft hechten wij er evenwel aan te verklaren, dat het niet spelen van Ajax 1 en II niets uitstaande heeft ge

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1918 | | pagina 4