AÖAX. CLCBNEJÜÖ i v i am: mi*>jiimj •ADONNEMENT/PRlV f 2.50 DER JAAR FRANCO PEC PQA- WECKENDE LEDEN GRATI/ NO. 19. VRIJDAG 1 NOVEMBER 1918. 20E JAARGANG. Om de dubbeltjes. Wij zijn inderdaad getroffen door de perfecte en verzorgde wijze, waarop onder bovenstaanden sensationeelen titel de redacteur van Oe Sport, in No. 681 van dat blaadje, een bewijs geeft van verregaande onnoozelheid en totaal gemis pan kijk op de dingen. Over het algemeen kunnen wij de lezers van dit sportkrantje reeds niet geluk- wenschen met de wijze, waarop zij worden voor gelicht, doch ditmaal is het hoofdartikeltje van een zoodanige strekking, dat men bij het lezen daarvan een medelijdenden glimlach om zooveel stupide naieviteit nauwelijks bedwingt! Men oordeele De Telegraaf heeft bericht, dat Ajax en Blauw-Wit het zoo zullen plooien, dat zij per seizoen niet meer dan drie maal tegen elkander spelen. Twee van die wedstrijden vallen natuurlijk op rekening van de competitie en de derde zal een liefdadigheidswedstrijd zijn. Om de aantrekkelijkheid van de ontmoetingen niet te doen vergaan, zal Ajax het volgend jaar niet inschrijven voor den Scheepvaartbeker, want de kans, dat hierbij weer een wedstrijd tusschen de vereenigip.gen voor zal komen, is uit den aard der zaak groot. Wij kunnen niet anders zeggen, dan dat wij het besluit, mocht het bericht juist zijn, in hooge mate betreuren, want feller kan de dubbeltjeskwestie niet op den voorgrond treden. Er zijn al te veel wedstrijden gespeeld, die louter geldmakerij waren, maar zoo grof als hier, is de centenhalerij nog nooit aan den dag gekomen. Wat zal de gemeenteraad van Amsterdam een heerlijke reden hebben om beslag te leggen op een goed deel der ontvangsten bij voetbalwedstrijden, gelijk is voorgesteld, van het eertijds zoo mooie argument, dat er voetbal ge speeld werd als gezonde lichaamsontspanning, dat de ver- eenigingen elkanders krachten wenschten te meten in eer lijken kamp op de groene vlakte, blijft nu niets over. De waarde van de ontmoetingen wordt op peil gehouden om de centen! Beroepsspel, wij roepen U. Gemeenteraad van Amsterdam, haal wat te halen is. Vraagt men zich bij het lezen van dien nonsens niet in gemoede af, of het den pienteren Sport redacteur in den journalistieken bol is geslagen? Ieder normaal denkend niensch zou uit het feit, dat de vereenigingen Blauw-Wit en Ajax het aantal tusschen haar te spelen wedstrijden beper ken, de logische conclusie trekken, dat beide clubs daardoor beduidende recettes, duizendtallen gul dens wellicht, derven. En dat er dus aanleiding zou zijn, indien bij de beide vereenigingen inderdaad de ,,dubbeltjes-quaestie" voorzat, zooveel mogelijk wedstrijden tusschen elkaar te organiseeren. Het uitsluitend sportieve element dezer beslissing ontgaat echter den schrijver van bovenaangehaalde, onzalige pennekrabbel schijnbaar geheel, en op een wijze die slechts strenge afkeur verdient, wordt hier eene averechtsche voorstelling gegeven van de feiten. Geen mensch trouwens vat de on samenhangende redeneering in het stukje, dat er liefst den Gemeenteraad van Amsterdam en natuurlijk ook het beroepspel geliefkoosd stok paardje van sommige wijstieu/ige sporthelden van de pen - er met de haren bijsleept. Grappig van onnoozelheid is o.a. ook de tirade Om de aantrekkelijkheid van de ontmoeting niet

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1918 | | pagina 1