Zondag 13 October 1918. ■sfc I Ons Tweeöe. Ajax II—U V.V. II (9-1). Aan de captains van alle Elftallen. Evenals in het vorige seizoen zal de re dacteur van het clubblad zich t. z. t. met een schreven tot U richten, waarin Uwe meening over de door U aangevoerde ploeg zal wor den gevraagd. Intusschen zou het hem echter aangenaam zijn en dit geldt speciaal voor de lagere elftallen van tijd tot tijd eens enkele bij zonderheden over de door hunne teams ge speelde wedstrijden te mogen vernemen, ten einde hiervan in het clubblad mededeeling te kunnen doen. Hierdoor wordt ten eerste bereikt, dat de honderdtallen Ajacieden, die zoo goed als niets hooren van de lagere ploegen, meer voor de juniores zullen worden geïnteres seerd, terwijl tevens tegemoet wordt ge komen aan den wensch van vele lagere-elftal- spelers, ook hunne verrichtingen in het club blad te zien gememoreerd. D. K. CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX In de goal verrichtte Andriesse goed werd. Hij redde enkele malen in perfecte stijl^ en had met 'n tikje geluk ook nog het eenige tegenpunt voorkomen. Dit genoegen was hem en ons echter niet gegund. Nadat Hordijk met 'n gezellig schot „uit zijn slof" no. 5 in het net kanjerde, was het pleit beslecht en nestelt Rood en Wit zich hecht op de eerste plaats Sparta—Ajax. Tot ons leedwezen waren wij verhinderd Zondag j.l. de reis naar Spangen mede te maken. In onze plaats zou nu collega Grootmeijer dezen wedstrijd verslaan. Echter reeds op reis ziek geworden, kon ook hij de copy over SpartaAjax niet leveren. De heer Hoven, ter elfder ure geteiegrapheerd, werd onmiddellijk bereid gevonden het clubblad van een verslag te voor zien en wij verwijzen dan ook naar Nevoh's rubriek „Afdrukken van Indrukken", waar ons op de bekende onderhoudende wijze verteld wordt, hoe de 3—1-over- winning in haar werk ging. Onze hartelijke dank aan den heer Hoven voor zijn bereidwilligheid. Zondag, 13 October 1918. Welk een uitgezochte voetbaldag 1 Als men op dezen mooien herfstdag, vanaf den in prachtvollen najaarsdosch gestoken Kruislaan, het voormalige V.R.A.-terrein betreedt en zich behagelijk in het zonnetje voor het gezellige clubhuisje neervleit, kan men zich aan een zekere bekoring, die van dit alles uitgaat, niet onttrekken. De reserves spelen graag op dezen grond en dit vindt misschien ook wel gedeeltelijk zijn oorzaak in het feit, dat zij hier in twee wedstrij den reeds 15 maal het net van hun tegenstanders wisten te vinden, terwijl de achterhoede slechts 3 tegenpunten tegen zich liet maken. De wedstrijd tegen U. V. V. II mocht zich in de belangstelling van een vrij talrijk publiek verheugen. Ajax II is, met uitzondering van Bieshaar, waarvoor ten Herkei inviel, geheel vol ledig. Reeds van den aanvang af spelen de Ajacieden hun beste spel, maar kunnen, dank zij het schitterende werk van den U. V. V.-keeper, niet doelpunten. Eindelijk weet de Vos de score te openen, waarna Kooge spoedig zeer mooi nummer twee maakt. Rust kwam met 2-0. Na de hervatting wist Haantje, die zeer productief speelde, niet minder dan 5 maal den U. V. V.- keeper te verschalken, Kooge pakte er ook nog eentje, terwijl tenslotte Piet Maassen nummer 9 voor zijn rekening nam. Over het geheel een heel aardige wedstrijd, waarin de Ajaxvoorhoede, met Piet Maassen als uitblinker, geregeld het beste deel van het spel had. De verdediging en middenlinie goed, met Jan Goosen als de beste. Zoo heeft Ajax II dus reeds met twee harer tegenstanders uit vroegere kampioen-competities voor de Res. ie klasse Hercules II en U V.V. II- afgerekend. De belangrijkste wedstrijd voor het tweede zal echter zonder twijfel dien tegen Blauw- Wit II zijn. Dat men het gewicht van deze ont moeting toch vooral niet uit het oog verliezel Dank zij het kleine programma van de Res. ie Klasse B. afd. hebben de Ajaxreserves ge middeld slechts één wedstrijd in de 14 dagen. Om het elftal in vorm te houden, zou het dan ook werkelijk aanbeveling verdienen, eenige van dit groote aantal vrije Zondagen te benutten tot het spelen van vriendschappelijke wedstrijden. ELZORRO.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1918 | | pagina 5