13 DINSDAG 15 OCTOBER 1918. 20E JAARGANG. y A LMtfÊiW »7*1 m Fi«I m i*>l I Uil IM MJ ÜTO -ABONNEMENT/PRIJ/ f 2.50 DER JAAG -TGANCO PEG PO/T- WEQKENDE LEDEN OGATI/ NO. 18. HET NIEUWE CLUBBLAD-HOOFD. Als 'n vriendelijk geveltje, waarop de blik met welgevallen rust.... zóó ongeveer vinden we de nieuwe versiering van ons clubblad. De ontwerper, de heer Roodenbqrgh schreef ons „Links de club, verpersoonlijkt in de voetbal lende figuur, rechts het haantje, het nieuws uit- kraaiend en midden-in, aan beide zijden van den aangebeden voetbal, twee elftallen, het bruine monster begroetend vóór den strijd." Het motiefje is aardig en bescheiden. We zijn er zeer blij mede en zeggen hierbij onzen club genoot Roodenburgh dan ook hartelijk dank voor het bewijs van belangstelling in club en orgaan, door de beschikbaarstelling van dit ontwerp ge leverd. Ontegenzeggelijk heeft het uiterlijk van ons periodiek er zeer bij gewonnen. De stijve ruit van „weleer" was inderdaad verre van fraai, voldeed zelfs niet aan de meest bescheiden eischen en wij hebben dan ook meermalen de verzuchting geslaakt: Wie helpt ons aan'n artistiek-eenvoudig hoofdje. Welnu Onze wensch is thans in vervulling I» gegaan en dankbaar verheugen wij ons in het betere cachet, dat door deze versiering het club orgaan heeft gekregen. In onze enthusiaste pogingen om ons blad steeds aantrekkelijk te maken worden we overigens door de tijdsomstandigheden leelijk gedwarsboomd. Illustratief hebben wij tot nu toe zoo goed als i niets kunnen brengen, omdat Bruintje zulks niet kon en kan trekken Wij weten wel, dat door kiekjes en foto's tusschen den tekst de waarde van het clubblad, vooral voor later jaren, wordt vertienvoudigd, maar I het blad illustreeren behoort voorloopig nog tot de schoone droomen Totdat misschien ook daarvoor een oplossing wordt gevonden. Ende desespereert niet D. KNEGT.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1918 | | pagina 1